[Font : 15 ]
| |
สิ่งที่พระพุทธเจ้านำมาสอน

คำบรรยาย “หลักพระพุทธศาสนา” และวิธีปฏิบัติครั้งที่ 2/2504

เรื่อง

สิ่งที่พระพุทธเจ้านำมาสอน

ภิกขุ พุทธทาส อินทปัญโญ

บรรยายอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา ณ กระทรวงยุติธรรม

26 ธันวาคม 2503

ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลาย,

ในโอกาสแห่งการบรรยายครั้งที่ 2 นี้ อาตมาจะได้กล่าวถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้, กับสิ่งที่พระองค์ทรงสอน, และสิ่งที่พระองค์ทรงยอมรับรองเข้าไว้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และทรงสอนด้วยเหมือนกัน แต่ว่าก่อนอื่นเราควรจะได้ทำความเชื่อมโยงกันกับข้อความที่ได้บรรยายแล้วในวันแรก ซึ่งในวันแรกเราได้กล่าวถึงเหตุผลที่ว่า ทำไมเราจึงต้องมีการอบรมธรรมะ ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ทั่วไปก็ดี เป็นคนไทยก็ดี และเป็นตุลาการโดยฉะเพาะก็ดี ; และแล้วได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมะโดยวงกว้าง จนถึงกับสรุปได้ว่า ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะ และตั้งอยู่ในฐานะเป็นสิ่งที่สูงสุดกว่าสิ่งทั้งหลาย อย่างที่สมมุติเรียกว่าพระเป็นเจ้าหรืออะไรทำนองนี้ก็ยังได้. คำว่าธรรมะ คำนี้กว้างถึงอย่างนี้ แต่แล้วคำๆ นี้ก็ถูกแบ่งแยกความหมายไปเป็นประเภทต่างๆ กัน, จนกระทั่งมีความหมายฉะเพาะสิ่งที่เราพึงประสงค์ หรือสิ่งที่พึงสนใจใน


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ