[Font : 15 ]
| |
ลำดับพฤติจิต ของผู้ที่จะเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาท |  

ภิกษุ ท.! บุคคลเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาท เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุ ท.! เมื่อบุคคลสำรวมจักขุนทรีย์อยู่ จิตย่อมไม่เกลือกลั้วในรูปทั้งหลายที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุ ; เมื่อเขามีจิตไม่เกลือกกลั้ว ปราโมทย์ย่อมเกิด ; เมื่อปราโมทย์เกิดแล้ว ปีติย่อมเกิด ; เมื่อมีใจปีติ กายย่อมสงบ ; ผู้มีการสงบ ย่อมอยู่เป็นสุข; จิตของผู้มีสุข ย่อมตั้งมั่น; เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏ; เพราะธรรมทั้งหลายปรากฏ บุคคลนั้น ย่อมถึงซึ่งการนับว่า เป็นมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาท โดยแท้.

(ในกรณีแห่ง โสตะ มานะ ชิวหา กายะ และมนะ ก็มีข้อความที่ตรัสไว้อย่างเดียวกัน).

ภิกษุ ท.! อย่างนี้แล ซื่อว่าบุคคลเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาท.

(ในกรณีที่แห่งผู้มีปกติอยู่ด้วยความประมาท ก็ตรัสไว้โดยนัยตรงกันข้าม).

- สฬา. สํ. 18/98/144.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง