[Font : 15 ]
| |
จตุกกะที่ 2 เวทนานุปัสสนา

จตุกกะที่ 2 - เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานANP30

(ตั้งแต่การกำหนดเวทนา จนถึงการทำเวทนา ไม่ให้ปรุงแต่งจิต)

บัดนี้ มาถึงการปฏิบัติในอานาปานสติ จตุกกะที่สอง ซึ่งกล่าวถึง อานาปานสติอีก 4 ขั้นเป็นลำดับไป คือ :

ขั้นที่ 5 การเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติ หายใจเข้า - ออก 1,

ขั้นที่ 6 การเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุข หายใจเข้า - ออก 1,

ขั้นที่ 7 การเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจเข้า - ออก 1,

ขั้นที่ 8 การเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับอยู่ หายใจเข้า - ออก 1,

รวมเป็น 4 ขั้นด้วยกันดังนี้. ทั้ง 4 ขั้นนี้ จัดเป็นหมวดแห่งการเจริญภาวนาที่พิจารณาเวทนาเป็นอารมณ์สำหรับการศึกษา แทนที่จะกำหนดพิจารณากาย คือ ลมหายใจ ดังที่กล่าวแล้วในจตุกกะที่หนึ่ง.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ