[Font : 15 ]
| |
พวก รีด "นมโค" เสียหมด ไม่มีส่วนเหลือ |  

ภิกษุ ท.! ภิกษุเป็นผู้รีด "นมโค" เสียหมด ไม่มีส่วนเหลือ เป็นอย่างไรกันเล่า?

ภิกษุ ท.! พวกคฤหบดีผู้มีศัทธา ย่อมปวารณาไม่ขีดขั้น แก่ภิกษุในพระศาสนานี้ ด้วยจีวร บิณฑบาตร เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริกขาร. ในการที่เขาปวารณาเช่นนั้น, ภิกษุเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการรับปัจจัยสี่ มีจีวรเป็นต้นเหล่านั้น. ภิกษุ ท.! ภิกษุเป็นผู้รีด "นมโค" เสียหมด ไม่มีส่วนเหลือ เป็นอย่างนี้แล.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง