[Font : 15 ]
| |
ความหมายของคำว่า "วิญญาณ" |  

ภิกษุ ท.! คนทั่วไป กลาวกันวา "วิญญาณ" เพราะอาศัยความหมายอะไรเลา ? ภิกษุ ท.! เพราะกิริยาที่รูแจง (ต่ออารมณที่มากระทบ) ไดมีอยู่ในสิ่งนั้น (เชนนี้แล ) ดังนั้น สิ่งนั้น จึงถูกเรียกวา วิญญาณ. สิ่งนั้น ย่อมรูแจงซึ่งอะไร ? สิ่งนั้นย่อมรูแจง ซึ่งความเปรี้ยวบาง, ยอมรูแจง ซึ่งความขมบาง, ยอมรูแจง ซึ่งความเผ็ดรอนบาง, ยอมรูแจงซึ่งความหวานบาง, ยอมรูแจง ซึ่งความขื่นบาง, ยอมรูแจง ซึ่งความความไมขื่นบาง, ยอมรูแจง ซึ่งความเค็มบาง, ยอมรูแจง ซึ่งความไมเค็มบาง (ดังนี้ เปนตน) ภิกษุ ท.! เพราะกิริยาที่รูแจง (ตออารมณที่มากระทบ) ไดมีอยู่ในสิ่งนั้น (เชนนี้แล) ดังนั้น สิ่งนั้น จึงถูกเรียกวา วิญญาณ.

- ขนฺธ. สํ. 17/106/159.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง