[Font : 15 ]
| |
สัจจะ และหลักพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการถึงสัจจะ |  

(ตามธรรมชาติมนุษยแตละคนมีสิ่งที่เราเรียกวาความจริง ที่เขาถือเปนหลักประจําตัวของเขาอยูดวยกันทั้งนั้น แลวแตวาเขาไดทําใหมันเกิดขึ้นในใจของเขาอยางไร ซึ่งอยากที่จะเปลี่ยนแปลงได. แตวาความจริงชนิดนี้ยังไมใชความจริงที่เด็ดขาด ยังไมสูงสุด ยังใชเปนประโยชนในขั้นสูงสุดไมได. ดังนั้นความจริงนั้น จะตองถูกปรับปรุงใหชัดเจนแจมแจงยิ่งขึ้นไปจนกวาจะกลายเปนความจริงที่ใชใหสําเร็จประโยชนไดจริง โดยวิธีพระพุทธองคไดตรัสไวอยางนาอัศจรรย; กลาวคือไมยึดมั่นถือมั่นความจริงอันดับแรกนั้น แตหลอเลี้ยงมันไวในลักษณะที่มันจะพิสูจนความเปนของจริงออกมาในตัวการปฏิบัตินั้นเอง.

ในพระพุทธภาษิตที่ทรงแนะนําไวอยางยืดยาวนี้ จําเปนที่จะตองแบงออกเปน 4 ตอน คือ ลักษณะของความจริง ที่ชาวโลกจะไดมาตามธรรมชาติ ซึ่งยังไมเปนความจริงแท ยังจะตองเปลี่ยนไปตามเหตุตามปจจัย นี้ตอนหนึ่ง, การหลอเลี้ยงความจริงอันนั้นไว ใหมีโอกาสพิสูจนความจริงที่ยิ่งขึ้นไป นี้ตอนหนึ่ง, การแสวงหาความจริง จากบุคคลที่กําลังปฏิบัติความจริงที่ตนประสงคจะรูใหแนชัด นี้ตอนหนึ่ง, เมื่อไดความแนชัดมาแลว ตนเองที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑอันนั้น จนพบความจริงนั้นดวยตนเองโดยประจักษ ไมตองคาดคะเน ไมตองคํานวณ ไมตองเชื่อตามผูอื่นอีกตอไป นับวาเปนการเขาถึงหัวใจแหงความจริงในกรณีนั้น เปนตอนสุดทาย.

ต่อไปนี้เปนพระพุทธภาษิตที่ตรัสปรารภ ความจริงที่เปนไปตามภาษาชาวโลก ตามธรรมชาติ :-)


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง