[Font : 15 ]
| |
(6. พอตัวเพื่อผู้อื่น แต่ไม่พอตัวเพื่อตน) (อีกนัยหนึ่ง) |  

ภิกษุ ท. ! ภิกษุประกอบด้วยธรรม 3 ประการ เป็นผู้สามารถ พอตัว ในการช่วยผู้อื่น แต่ ไม่พอตัวในการช่วยตนเอง. 3 ประการ อย่างไรเล่า ? 3 ประการคือ ภิกษุในกรณีนี้ ไม่เป็นผู้จับฉวยได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย แต่เขา มีธรรมชาติแห่งความทรงจำธรรมที่ได้ฟังแล้ว 1 เขา ไม่มีปกติใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้แล้ว และทั้งเขา ไม่รู้อรรถรู้ธรรมแล้ว ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม แต่เขา มีคำพูดไพเราะ กระทำการพูดให้ไพเราะ ประกอบด้วยวาจาแห่งชาวเมืองอันสละสลวย แจ่มใสชัดเจน อาจให้รู้เนื้อความได้ 1 สามารถชี้แจงชักจูงสพรหมจารีทั้งหลายให้อาจหาญร่าเริง 1. ภิกษุ ท. ! ภิกษุประกอบด้วยธรรม 3 ประการเหล่านี้แล เป็นผู้สามารถพอตัวเพื่อผู้อื่น แต่ไม่พอตัวเพื่อตนเอง.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง