[Font : 15 ]
| |
ตามเสียงของวัชชิยมาหิตคหบดี : ทรงเป็นวิภัชชวาที มิใช่ เอกํสวามี |  

(พวกอัญญเดียรถีย์ ได้กล่าวกะวัชชิยมาหิตคหบดีว่า "คหบดี! ได้ยินว่า พระสมณโคดมติเตียน ตบะทั้งปวงหรือ ย่อมด่าย่อมว่าร้ายซึ่งผู้บำเพ็ญตบะ มีการเป็นอยู่ปอนๆ ทั้งปวง โดยส่วนเดียวหรือ?" คหบดีตอบว่า :-)

"ท่านผู้เจริญ ท.! พระผู้มีพระภาคมิได้ติเตียนตบะทั้งปวง ย่อมไม่ด่าไม่ว่าร้ายซึ่งผู้บำเพ็ญตบะ มีการเป็นอยู่ปอน ๆ ทั้งปวง โดยส่วนเดียวด้วย. ท่านผู้เจริญ ท.! พระผู้มีพระภาคทรงตำหนิผู้ที่ควรตำหนิ ทรงสรรเสริญผู้ที่ควรสรรเสริญ. ท่านผู้เจริญ ท.! เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนผู้ที่ควรติเตียนสรรเสริญผู้ที่ควรสรรเสริญอยู่เช่นนี้ จึงทรงเป็น วิภัชชวาที05.39 พระผู้มีพระภาคนั้นหาได้ทรงเป็น เอกํสวาที05.39 ในข้อนี้ไม่".

ครั้นวัชชิยมาหิตคหบดีกล่าวดังนี้แล้ว ปริพพาชกผู้หนึ่งได้กล่าวกะคหบดีนั้นว่า "คหบดี! ท่านหยุดก่อน ในข้อที่ท่านกล่าวสรรเสริญคุณของพระสมณโคดม, พระสมณโคดมนั้น เป็นเวนยิโก (ผู้นำไปกระทำให้วินาศ) เป็นอัปปัญญัติโก (ผู้ไม่มีบัญญัติ)"ดังนี้. วัชชิยมาหิตคหบดี ได้กล่าวตอบ ดังนี้ว่า :-

"ท่านผู้เจริญ ท.! แม้ในข้อนี้ ข้าพเจ้าขอกล่าวกะท่าน ท. อย่างเป็นธรรมว่า พระผู้มีพระภาค ทรงบัญญัติว่า ข้อนี้เป็นกุศล ข้อนี้เป็นอกุศล เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติซึ่งกุศลอกุศลอยู่ดังนี้ จึงชื่อว่าเป็นสัปปัญญัตติโก (ผู้มีบัญญัติ) พระผู้มีพระภาคนั้น หาได้เป็นเวนยิโก อัปปัญญัตติโก ไม่ ดังนี้". (เมื่อได้ฟังดังนี้พวกอัญญเดียรถีย์ปริพพาชกก็เงียบไป.)

- คำของวัชชิยมาหิตคหบดี กล่าวตอบพวกปริพพาชกเดียรถีย์อื่น ที่ปริพพาชการาม.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง