[Font : 15 ]
| |
ไวพจน ของจตุราริยสัจ (อีกนัยหนึ่ง : ทรงแสดงดวยคําวา สักกายะ) |  

ภิกษุ ท.! เราจะแสดง ซึ่งสักกกายะ สักกายสมุทัย สักกายนิโรธ และสักกายนิโรธคามินีปฏิปทา แกพวกเธอ. เธอทั้งหลาย จงฟงความขอนั้น.

ภิกษุ ท.! สักกายะ เปนอยางไรเลา ? ควรจะกลาววาไดแก อุปาทานขันธ 5. อุปาทานขันธ 5 เหลาไหนเลา ? อุปาทานขันธ์ 5 คือ รูปูปาทานขันธ เวทนูปาทานขันธ สัญูปาทานขันธ สังขารูปาทานขันธ วิญญาณูปาทานขันธ. ภิกษุ ท.! นี้เราเรียกวา สักกายะ.

ภิกษุ ท.! สักกายสมุทัย เปนอยางไรเลา ? คือ ตัณหาอันเปนเครื่องทําใหมีการเกิดอีก ประกอบดวยความกําหนัดเพราะอํานาจความเพลินมีปกติทําใหเพลินอยางยิ่งในอารมณนั้น ๆ; ไดแกตัณหาเหลานี้ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา. ภิกษุ ท.! นี้เราเรียกวา สักกายสมุทัย.

ภิกษุ ท.! สักกายนิโรธ เปนอยางไรเลา? คือ ความจางคลายดับไปโดยไมเหลือ ความสละทิ้ง ความสลัดคืน ความปลอย ความทําไมใหมีที่อาศัย ซึ่งตัณหานั้นนั่นแหละ ภิกษุ ท.! นี้เราเรียกวา สักกายนิโรธ.

ภิกษุ ท.! สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา เปนอยางไรเลา ? คือ หนทางอันประเสริฐ ซึ่งประกอบดวยองค 8 ประการ กลาวคือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ. ภิกษุ ท.! นี้เราเรียกวา สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา, ดังนี้ แล.

- ขนฺธ. สํ. 17/193/284-288.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง