[Font : 15 ]
| |
ข้อควรกำหนด เกี่ยวกับเวทนา |  

ภิกษุ ท .! สุข โสมนัสใด ๆ ที่อาศัยเวทนาแลวเกิดขึ้น, สุขโสมนัส นี้แลเป็น รสอรอย (อัสสาทะ) ของเวทนา; เวทนา ไม่เที่ยง เป็นทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ดวยอาการใด ๆ, อาการนี้แล เปน โทษ (อาทีนพ ) ของเวทนา; การนําออกเสียได ซึ่งความกําหนัด ดวยอํานาจความพอใจ ในเวทนา การละเสียได ซึ่งความกําหนัด ดวยอํานาจความพอใจ ในเวทนา ดวยอุบายใดๆ, อุบายนี้แลเปนเครื่องออกพนไปได (นิสสรณะ) จากเวทนา.

- ขนฺธ. สํ. 17/35/59.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง