[Font : 15 ]
| |
ทรงเปรียบการกระทำของพระองค์ ด้วยการกระทำของสีหะ |  

ภิกษุ ท.! สีหมิคราชา ออกจากที่อาศัย ในเวลาเย็น; ครั้นออกจากที่อาศัยแล้ว ก็เหยียดยืดตัว ; ครั้นเหยียดยืดตัวแล้ว ก็เหลียวดูทิศทั้ง 4 โดยรอบ; ครั้นเหลียวดูทิศทั้ง 4 โดยรอบแล้ว ก็บันลือสีหนาท 3 ครั้ง ; ครั้นบันลือสีหนาท 3 ครั้งแล้ว ก็ออกไปสู่ที่หากิน. ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า? ข้อนั้น เพราะเหตุว่า สีหมิคราชานั้นมีความคิดว่า เราอย่าต้องทำให้สัตว์เล็กๆ ที่อยู่ในพื้นที่อันขรุขระ ต้องถึงซึ่งความลำบากเลย, ดังนี้.

ภิกษุ ท.! คำว่า "สีหะ" นี้แล เป็นคำแทนชื่อแห่งตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ.

ภิกษุ ท.! ข้อที่ ตถาคตแสดงธรรมแก่บริษัท นั้น เป็นคำแทนชื่อของการบันลือสีหนาท. ภิกษุ ท.! ตถาคตพละของตถาคต 10 อย่างเหล่านี้ ที่ตถาคตประกอบพร้อมแล้ว จึงปฏิญญาตำแหน่งจอมโลก บันลือสีหนาท ประกาศพรหมจักรให้เป็นไปในบริษัททั้งหลาย. (สำหรับตถาคตพลญาณทั้ง 10 ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้สามารถบันลือสีหนาทนั้น พึงดูรายละเอียดที่หน้า 135 - 136 แห่งหนังสือเล่มนี้).

- บาลี ทสก. อํ. 24/34/21. ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง