[Font : 15 ]
| |
อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น วิชา หรือศาสตร์ทั้งปวงของโลก

- 2 -

เสาร์ที่ 8 มกราคม 2515

ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย !

การบรรยายวันเสาร์ในครั้งที่ 2 นี้ จะได้กล่าวถึง เรื่อง อิทัปปัจจยตา ในฐานะที่เป็นวิชาหรือเป็นศาสตร์ทั้งปวงของโลก. ขอให้ท่านทั้งหลายพยายามทบทวนทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ดีที่สุด นับตั้งแต่ความมุ่งหมายของการเอาเรื่องนี้มาบรรยาย. ขอให้นึกไว้เสมอว่า มีความประสงค์ที่จะทำให้พุทธบริษัทเป็นพุทธบริษัทยิ่งขึ้นจนเต็มรูปของความเป็นพุทธบริษัท ซึ่งประเดี๋ยวจะได้พิจารณากันว่าทำไมจึงต้องเข้าใจเรื่องอิทัปปัจจยตา ; และที่สำคัญอย่างยิ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องนี้เป็น หัวใจของพุทธศาสนาและเป็นตัวแท้ทั้งหมดของพุทธศาสนา, แต่แล้วก็ไม่มีใครรู้จัก ไม่มีใครเอามาพูด.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ