[Font : 15 ]
| |
โลกจะไม่ว่าจากพระอรหันต์ |  

สุภัททะ! ในธรรมวินัย ที่ไม่มีอริยมรรคมีองค์ 8 ย่อมไม่มีสมณะที่ 1 (โสดาบัน), ที่ 2 (สกทาคามี), ที่ 3 (อนาคามี), ที่ 4 (อรหันต์).

สุภัททะ! ในธรรมวินัยนี้แล มีอริยมรรคมีองค์ 8 จึงมีสมณะที่ 1, ที่ 2, ที่ 3, ที่ 4.

สุภัททะ! ถ้าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ พึงอยู่โดยชอบไซร้ โลกก็จะไม่ว่าง จากพระอรหันต์ทั้งหลายแล.

- บาลี พระพุทธภาษิต มหาปรินิพพานสูตร มหา. ที. 10/175/138, ตรัสแก่สุภัททปริพาชก ที่สาลวัน แห่งมิกุสินารี ณ ราตรีที่ปรินิพพาน.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง