[Font : 15 ]
| |
ความหมายของคำว่า "เวทนา" |  

ภิกษุ ท.! คนทั่วไป กลาวกันวา "เวทนา" เพราะอาศัยความหมายอะไรเลา ? ภิกษุ ท.! เพราะกิริยาที่รูสึก (ต่อผลอันเกิดจากผัสสะ) ได มีอยูในสิ่งนั้น (เชนนี้แล) ดังนั้น สิ่งนั้น จึงถูกเรียกวา เวทนา. สิ่งนั้น ย่อมรูสึกได ซึ่่งอะไร ? สิ่งนั้น ยอมรูสึกได ซึ่งความรูสึกอันเปนสุขบาง, ย่อมรูสึกได้ ซึ่งความรูสึกอันเปนทุกขบาง, และยอมรูสึกได ซึ่งความรูสึกอันไม่ทุกขไมสุขบาง (ดังนี้เปนตน). ภิกษุ ท.! เพราะกิริยาที่รูสึก (ตอผลอันเกิดจากผัสสะ) ได มีอยูในสิ่งนั้น (เชนนี้แล) ดังนั้น สิ่งนั้น จึงถูกเรียกวา เวทนา.

- ขนฺธ. สํ. 17/105/159


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง