[Font : 15 ]
| |
หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับ การถูกลวง ด้วยของเป็นคู่ (ต่อ)

คำบรรยาย ตุลาการิกธรรม ครั้งที่ 7/2500

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับ

การถูกลวง ด้วยของเป็นคู่ (ต่อ)

พระอริยนันทมุนี (พุทธทาส อินทปัญโญ)

บรรยายอบรมผู้ที่จะเป็นผู้พิพากษา

ณ ห้องบรรยาย ของ เนติบัณฑิตยสภา

25 มิถุนายน 2500

ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลาย,

ต้องขอย้ำเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ระลึกถึงข้อความ ที่เป็นใจความสำคัญ ดังได้กล่าวมาแล้วแต่วันต้นๆ คือความแตกต่าง ระหว่างศีลธรรม กับศาสนา เพราะว่าพุทธศาสนา มิได้มีความสำคัญอยู่ตรงที่ศีลธรรม แต่มีความสำคัญอยู่ตรงความพ้นทุกข์สิ้นเชิง ที่เราเรียกกันว่ามรรคผลนิพพาน ; มีศีลธรรมก็แต่ในฐานะเป็นบุรพภาคเบื้องต้น สำหรับปรุงปรุงสังคมทั่วๆ ไป ให้อยู่ในสภาพเหมาะที่จะเข้าถึงตัวศาสนา. อย่างไรก็ดีในหลักปฏิบัติในขั้นสูงๆ นี้ เรื่องเดียว ย่อมมีปัญหาทั้งทางศีลธรรม และทั้งทางศาสนา : เรายังจำเป็นจะต้องเข้าใจ


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ