[Font : 15 ]
| |
(หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องขวา) |  

คหบดีบุตร ! ทิศเบื้องขวา คือ อาจารย์ อันศิษย์พึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ 5 ประการ คือ ด้วยการลุกขึ้นยืนรับ 1 ด้วยการเข้าไปยืนคอยรับใช้ 1 ด้วยการเชื่อฟังอย่างยิ่ง 1 ด้วยการปรนนิบัติ 1 ด้วยการศึกษาศิลปวิทยาโดยเคารพ 1.

คหบดีบุตร ! ทิศเบื้องขวาคืออาจารย์ อันศิษย์ปฏิบัติต่อโดยฐานะ 5 ประการเหล่านี้แล้ว ย่อมอนุเคราะห์ศิษย์โดยฐานะ 5 ประการ คือ แนะนำดี 1 ให้ศึกษาดี 1 บอกศิลปวิทยาสิ้นเชิง 1 ทำให้เป็นที่รู้จักในมิตรสหาย 1 ทำการคุ้มครองให้ในทิศทั้งปวง 1.

เมื่อเป็นดังนี้ ทิศเบื้องขวานั้น เป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้ว เป็นทิศเกษม ไม่มีภัยเกิดขึ้น.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง