[Font : 15 ]
| |
ตามเสียงของอัตถกามเทพ : ทรงทราบมุทธาและมุทธาธิบาต |  

ดูก่อนพราหมณ์! แม้ข้าพเจ้า ก็ไม่ทราบเรื่องนั้น. ความรู้เรื่องนั้นของข้าพเจ้าไม่มี; เพราะว่า เรื่องมุทธาและมุทธาธิบาตนั้น, เป็นธรรมทัศนะสำหรับท่านผู้เป็นชินะ เท่านั้น. ...

(แต่ว่า) มีพระสมณสากยบุตร ผู้เป็นเชื้อสายแห่งพระเจ้าโอกกากราช ออกผนวชแล้วจากนครกบิลพัสดุ์ เป็นผู้นำแห่งชาวโลก เป็นผู้กระทำความสว่างแก่มหาชน เป็นผู้ตรัสรู้เองถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวง บรรลุซึ่งอภิญญาและพละครบถ้วน มีจักษุในธรรมทั้งหลาย ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งกรรมทั้งปวง หลุดพ้นแล้วในธรรมเป็นเครื่องสิ้นไปแห่งอุปธิ เป็นพระพุทธเจ้าผู้มีภัคยธรรมในโลก มีพุทธจักษู ทรงแสดงธรรมอยู่แล้ว. ท่านจงไปทูลถามเถิด, พระองค์จักทรงแสดงซึ่งมุทธาและมุทธาธิบาต05.40 นั้น แก่ท่าน.

- คำของอัตถกามเทพ กล่าวแก่พราหมณ์พาวรี. วัตถุกถา ปารายนวรรค สุตฺต. ขุ.25/525/424.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง