[Font : 15 ]
| |
สัญโญชน์และที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ |  

ภิกษุ ท.! เราจักแสดงสิ่งซึ่งเปนที่ตั้งแหงสัญโญชน (สฺโญชนิยธมฺม) และตัวสัญโญชน. พวกเธอทั้งหลาย จงฟงขอนั้น.

ภิกษุ ท.! เราจักแสดงสิ่งซึ่งเปนที่ตั้งแหงสัญโญชน (สฺโญชนิยธมฺม) และตัวสัญโญชน. พวกเธอทั้งหลาย จงฟงขอนั้น.

ภิกษุ ท.! สิ่งซึ่งเปนที่ตั้งแหงสัญโญชน เปนอยางไร ? และตัวสัญโญชน เปนอยางไรเลา ?

ภิกษุ ท.! สิ่งซึ่งเปนที่ตั้งแหงสัญโญชน เปนอยางไร ? และตัวสัญโญชน เปนอยางไรเลา ?

ภิกษุ ท.! รูป (กาย) เปนสิ่งซึ่งเปนที่ตั้งแหงสัญโญชน. ฉันทราคะ (ความกําหนัดเพราะพอใจ)ใด เขาไปมีอยูในรูปนั้น ฉันทราคะนั้น คือตัวสัญโญชน ในรูปนั้น ;

ภิกษุ ท.! เวทนา เปนสิ่งซึ่งเปนที่ตั้งแหงสัญโญชน, ฉันทราคะ ใด เขาไปมีอยูในเวทนานั้น ฉันทราคะนั้น คือตัวสัญโญชน ในเวทนานั้น;

ภิกษุ ท.! สัญญา เปนสิ่งซึ่งเปนที่ตั้งแหงสัญโญชน, ฉันทราคะ ใด เขาไปมีอยูในสัญญานั้น ฉันทราคะนั้น คือ ตัวสัญโญชน ในสัญญานั้น;

ภิกษุ ท.! สังขาร ทั้งหลาย เปนสิ่งซึ่งเปนที ่ตั้งแหงสัญโญชน, ฉันทราคะ ใด เขาไปมีอยูในสังขารทั้งหลายเหลานั้น ฉันทราคะนั้น คือ ตัวสัญโญชน ในสังขารทั้งหลายเหลานั้น;

ภิกษุ ท.! วิญญาณ เปนสิ่งซึ่งเปนที่ตั้งแหงสัญโญชน, ฉันทราคะ ใดเขาไปมีอยูในวิญญาณนั้น ฉันทราคะนั้น คือตัวสัญโญชน ในวิญญาณนั้น.

ภิกษุ ท .! ขันธเหลานี้ เรียกวา สิ่งซึ่งเปนที่ตั้งแหงสัญโญชน; ฉันทราคะนี้เรียกวา ตัวสัญโญชน แล.

- ขนฺธ. สํ. 17/202/308.

(ในสูตรอื่นทรงแสดง สัญโญชนิยธรรม ดวยอายตนะภายในหก (18/110/159) และอายตนะภายนอกหก (18/135/189).


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง