[Font : 15 ]
| |
บรมธรรม กับ การพัฒนา

- 10 -

16 เมษายน 2512

เวลาของเราล่วงมาถึงเวลา 5.00น. แล้ว ในวันนี้จะได้พูดกันถึงเรื่อง บรมธรรม กับการพัฒนา ซึ่งหมายถึงการพัฒนาของชาวโลกสมัยนี้โดยเฉพาะ. สิ่งแรกที่สุด ต้องนึกดูถึงคำว่า "พัฒนา" ว่าคำนี้มีความหมายในภาษาบาลีและสันสกฤตอย่างไรกันเสียก่อน จะช่วยให้ง่ายเข้า ในการที่จะวิจารณ์กันถึงสิ่ง ๆ นี้.

คำว่า "พัฒนา" หรือ วฑฺฒน ในภาษาบาลีนั้น แปลว่า รก คือรกอย่างหนาแน่น เช่นหญ้ารก เช่นผมบนศีรษะรก ก็เรียกว่าพัฒนา หรือวัฒนา หรือวัฑฒนะ คือความเจริญด้วยเหมือนกัน. และถ้าใครมีความประพฤติกระทำไม่มีประโยชน์อะไรในโลกนี้ ก็เรียกว่าคนทำโลกให้รก ใช้คำเดียวกับคำว่า วัฑฒนะหรือวัฑฒนา ; จึงมีคำห้ามไว้ว่า น สิยา โลกวฑฺฒโน - อย่าเป็นคนรกโลก. โลกวัฑฒโน แปลว่าคนทำโลกให้รก ฉะนั้นจึงห้าม ; ไม่ใช่ไปส่งเสริมให้ทำ เพราะมันเป็นการทำโลกให้รกไป ด้วยสิ่งของที่ไม่มีประโยชน์ คือการกระทำของบุคคลนั้นไม่มีประโยชน์ เขาเป็นคน


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ