[Font : 15 ]
| |
ผู้ชอบคลุกคลีกับชาวบ้าน

ภิกษุ ท.! โทษ 5 อย่างเหล่านี้ เป็นโทษแห่งภิกษุ ผู้เข้าไปสู่สกุลแล้วคลุกคลีอยู่ในสกุลจนเกินเวลาอันสมควร. โทษ 5 อย่าง อะไรกันเล่า? 5 อย่าง คือ :-

(1) เธอ ย่อมได้เห็นมาตุคามเนืองๆ.

(2) เมื่อมีการเห็น ความใกล้ชิดทางกายก็มีขึ้น.

(3) เมื่อมีความใกล้ชิดทางกาย ความสนิทสนมเป็นกันเองก็มีขึ้น.

(4) เมื่อมีความสนิทสนมเป็นกันเองแล้ว โอกาสก็มีขึ้น.

(5) เมื่อภิกษุมีจิตตกต่ำแล้ว เป็นอันหวังผลเหล่านี้ได้คือ เธอจะต้องทนประพฤติพรหมจรรย์ อันเต็มไปด้วยอาบัติที่เศร้าหมอง หรือมิฉะนั้น ก็จักต้องบอกคืนสิกขา (สึก) หมุนกลับไปสู่เพศต่ำแห่งคฤหัสถ์เป็นแท้.

ภิกษุ ท.! โทษห้าอย่างเหล่านี้แล เป็นโทษแห่งภิกษุ ผู้เข้าไปสู่สกุลแล้วคลุกคลีอยู่ในสกุลจนเกินเวลาอันสมควร.

- บาลี พระพุทธภาษิต ปญฺจก. อํ. 22/287/226, ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย.

หมวดที่ 2 จบ


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง