[Font : 15 ]
| |
บรมธรรม กับ การทำงาน

- 15 -

21 เมษายน 2512

เวลาของพวกเราล่วงมาถึง 5.00น. แล้ว. วันนี้จะได้พูดกันถึงเรื่อง บรมธรรม กับ การทำงาน.

คำว่า "บรมธรรม" ต้องหมายถึงสิ่งสูงสุด ในฐานะเป็นโลกุตตรธรรม หรือปรมัตถธรรม ดังที่กล่าวมาแล้วทุกครั้งไป."การทำงาน" ก็คือ การทำงานของมนุษย์ หรือสิ่งที่เรียกว่า "งาน" เฉยๆ ก็ได้.

คนทั่วๆ ไปแม้ในเวลานี้ ที่มีการศึกษาเจริญแล้วอย่างนี้ ก็ถือว่ามีปัญหาใหญ่ๆ ของตนเองอยู่ 2ปัญหา คือ เรื่องการทำงานอาชีพ กับ การปฏิบัติธรรม ซึ่งเกี่ยวกับศาสนา. เขาแยกเรื่องการทำงานอาชีพออกเป็นเรื่องโลกๆ แล้วเอาการปฏิบัติธรรมในทางศาสนาเป็นเรื่องธรรมะ จนมีพูดกันติดปากว่า คดีโลก คดีธรรม. นี้มันทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาเป็น 2 อย่าง 2 เรื่องใหญ่ๆ, ทำให้คนรู้สึกหนักสองเท่า เพราะมันเป็นสองเรื่อง ; และมันเลยเกิดมีสิ่งที่น่าสังเวช หรือสมเพชขึ้นมา ก็คือว่า มันมี


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ