[Font : 15 ]
| |
บรมธรรม กับ การทำงาน

- 15 -

21 เมษายน 2512

เวลาของพวกเราล่วงมาถึง 5.00น. แล้ว. วันนี้จะได้พูดกันถึงเรื่อง บรมธรรม กับ การทำงาน.

คำว่า "บรมธรรม" ต้องหมายถึงสิ่งสูงสุด ในฐานะเป็นโลกุตตรธรรม หรือปรมัตถธรรม ดังที่กล่าวมาแล้วทุกครั้งไป."การทำงาน" ก็คือ การทำการงานของมนุษย์ หรือสิ่งที่เรียกว่า "งาน" เฉยๆ ก็ได้.

คนทั่วๆ ไปแม้ในเวลานี้ ที่มีการศึกษาเจริญแล้วอย่างนี้ ก็ถือว่ามีปัญหาใหญ่ๆ ของตนเองอยู่ 2 ปัญหา คือ เรื่องการทำงานอาชีพ กับ การปฏิบัติธรรม ซึ่งเกี่ยวกับศาสนา. เขาแยกเรื่องการทำงานอาชีพออกเป็นเรื่องโลกๆ แล้วเอาการปฏิบัติธรรมในทางศาสนาเป็นเรื่องธรรมะ จนมีพูดกันติดปากว่า คดีโลก คดีธรรม. นี้มันทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาเป็น 2 อย่าง 2 เรื่องใหญ่ๆ, ทำให้คนรู้สึกหนักสองเท่า เพราะมันเป็นสองเรื่อง ; และมันเลยเกิดมีสิ่งที่น่าสังเวช หรือสมเพชขึ้นมา ก็คือว่า มันมี


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ