[Font : 15 ]
| |
ทรงบัญญัติสัจจะ ไม่เข้าใครออกใคร |  

ภิกษุ ท.! ทั้งในกาลกอนและบัดนี้, เรายอมบัญญัติแต ความทุกขและความดับไมเหลือของทุกข เทานั้น. ภิกษุ ท.! ถาหากวา ในการบัญญัตินั้นจะมีชนเหลาอื่นมาดาทอ ตัดพอ เสียดสี กระทบกระทั่ง ตถาคต แลวไซรความอาฆาต ความเกรี้ยวกราด ความไมยินดีแหงจิต จะมีแกตถาคตเพราะเหตุนั้นก็หามิได. ภิกษุ ท.! ถาหากวา ในการบัญญัตนั้น จะมีชนเหลาอื่นมาสักการะเคารพ นับถือ บูชา ตถาคตไซร ความเพลิดเพลิน ความโสมนัส ความเหอเหิมแหงจิต จะมีแกตถาคต เพราะเหตุนั้น ก็หามิได. ภิกษุ ท.! ถาหากวา ในการบัญญัตินั้น มีชนเหลาอื่น มาสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ตถาคตไซร้ความรูสึกในเรื่องนั้น ยอมเกิดขึ้นแกตถาคต วา "สิ่งใดที่เรากําหนดรอบรูแลวในกาลกอน เรายอมกระทําใหเหมือนกับที่เรารูในสิ่งนั้น" ดังนี้.

- มู. ม. 12/278/286.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง