[Font : 15 ]
| |
ข้อควรกำหนดเกี่ยวกับรูป |  

ภิกษุ ท.! สุข โสมนัส ใด ๆ ที่อาศัย รูป แลวเกิดขึ้น. สุข โสมนัสนี้แล เปน รสอรอย (อัสสาทะ) ของรูป; รูป ไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ดวยอาการใด ๆ, อาการนี้แล เปนโทษ (อาทีนพ) ของรูป; การนําออกเสียได ซึ่งความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ ในรูปการละเสียได ซึ่งความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ ในรูป ดวยอุบายใด ๆ อุบายนี้แล เปน เครื่องออกพนไปได (นิสสรณะ) จาก รูป.

- ขนฺธ. สํ. 17/34/59, ขนฺธ. สํ. 17/77/119


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง