[Font : 15 ]
| |
คนแหวกแนว |  

ภิกษุ ท.! ภิกษุผู้เป็นที่เชื่อถือของมหาชนทั่วไป, เมื่อมีการกระทำ 3 อย่างนี้แล้ว, จะได้ชื่อว่า เป็นผู้ทำมหาชนให้เสื่อมเสีย ทำมหาชนให้หมดสุข ทำไปเพื่อความฉิบหายแก่มหาชน ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล แต่เป็นไปเพื่อความทุกข์ ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย. การกระทำ 3 อย่างอะไรบ้างเล่า? 3 อย่างคือ:-

(1) ทำการชักชวนมหาชนในกายกรรม011.5 อันแผดแนวแห่งการทำที่สุด ทุกข์ในพระศาสนา

(2) ทำการชักชวนมหาชนในวจีกรรม011.6 อันผิดแนวแห่งการทำที่สุด ทุกข์ในพระศาสนา

(3) ทำการชักชวนมหาชนในการบำเพ็ยทางจิต011.6 อันแผดแนวแห่งการทำที่สุดทุกข์ในพระศาสนา

ภิกษุ ท.! ภิกษุผู้เป็นที่เชื่อถือของมหาชนทั่วไป, เมื่อมีการกระทำสามอย่างเหล่านี้ เข้าแล้ว, ได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำมหาชนให้เสื่อมเสีย ทำมหาชนให้หมดสุข ทำไปเพื่อความฉิบหายแก่มหาชน ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล, แต่เป็นไปเพื่อความทุกข์ ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย แล.

- บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. 20/133/450.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง