[Font : 15 ]
| |
เนื้อนาบุญ เกิดจาการไม่เป็นทาสตัณหา |  

ภิกษุ ท.! ม้าอาชาไนยพันธุ์ดีของพระราชา ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 อย่างแล้ว ย่อมเป็นม้าที่คู่ควรแก่พระราชา เป็นราชพาหนะได้ และนับว่าเป็นของคู่บารมีของพระราชาด้วย. องค์ประกอบ 6 อย่างอะไรบ้างเล่า? 6 อย่างคือ ม้าอาชาไนยพันธุ์ดีของพระราชา ในกรณีนี้ :

(1) เป็นม้าอดทนต่อรูปทั้งหลาย

(2) เป็นม้าอดทนต่อเสียงทั้งหลาย

(3) เป็นม้าอดทนต่อกลิ่นทั้งหลาย

(4) เป็นม้าอดทนต่อรสทั้งหลาย

(5) เป็นม้าอดทนต่อสัมปัสทางกายทั้งหลาย

(6) เป็นม้าสมบูรณ์ด้วยกำลัง

ภิกษุ ท.! ม้าอาชาไนยพันธุ์ดีของพระราชา ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 อย่างเหล่านี้แล้ว ย่อมเป็นม้าที่คู่ควรแก่พระราชา เป็นราชพาหนะได้ และนับว่าเป็นของคู่บารมีของพระราชาด้วย.

ภิกษุ ท.! ฉันใดก็ฉันนั้น : ภิกษุ เมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 อย่างแล้ว ย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชา ควรแก่ของต้อนรับ ความแก่ของทำบุญ ควรทำอัญชลี เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า. องค์ประกอบ 6 อย่างอะไรบ้างเล่า? 6 อย่างคือ ภิกษุในกรณีนี้ :

(1) เป็นผู้อดได้เฉยได้ต่อความยั่วใจของ รูปทั้งปลาย,

(2) เป็นผู้อดได้เฉยได้ต่อความยั่วใจของ เสียงทั้งหลาย,

(3) เป็นผู้อดได้เฉยได้ต่อความยั่วใจของ กลิ่นทั้งหลาย,

(4) เป็นผู้อดได้เฉยได้ต่อความยั่วใจของ รสทั้งหลาย,

(5) เป็นผู้อดได้เฉยได้ต่อความยั่วใจของ สัมผัสทางกายทั้งหลาย,

(6) เป็นผู้อดได้เฉยได้ต่อความยั่วใจของ ธรรมารมณ์ทั้งหลาย.

ภิกษุ ท.! ภิกษุ เมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 อย่างเหล่านี้แล้ว ย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชา ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของทำบุญ ควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.

- บาลี พระพุทธภาษิต ฉกฺก.อํ. 22/314/276, ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง