[Font : 15 ]
| |
ประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อละเพื่อตัดอนุสัยโดยเด็ดขาด |  

ภิกษุ ท.! อนุสัยมี 7 อย่างเหล่านี้. 7 อย่างเหล่าไหนเล่า ? 7 อย่างคือ อนุสัยคือกามราคะ 1 อนุสัยคือปฏิฆะ 1 อนุสัยคือทิฏฐิ 1 อนุสัยคือวิจิกิจฉา 1 อนุสัยคือมานะ 1 อนุสัยคือภวราคะ 1 อนุสัยคืออวิชชา 1. ภิกษุ ท.! เหล่านี้แลคือ อนุสัย 7 อย่าง.

ภิกษุ ท.! พรหมจรรย์ที่ประพฤติกันอยู่นี้ เพื่อละเพื่อตัดขาด ซึ่งอนุสัย 7 อย่าง. 7 อย่างเหล่าไหนเล่า ?

ภิกษุ ท .! พรหมจรรย์ที่ประพฤติกันอยู่ เพื่อละเพื่อตัดขาด ซึ่งอนุสัยคือกามราคะ, เพื่อละเพื่อตัดขาด ซึ่งอนุสัยคือปฏิฆะ, เพื่อละเพื่อตัดขาดซึ่งอนุสัยคือทิฏฐิ, เพื่อละเพื่อตัดขาด ซึ่งอนุสัยคือวิจิกิจฉา, เพื่อละเพื่อตัดขาด ซึ่งอนุสัยคือมานะ, เพื่อละเพื่อตัดขาด ซึ่งอนุสัยคือภวราคะ, เพื่อละเพื่อตัดขาด ซึ่งอนุสัยคืออวิชชา, ภิกษุ ท.! พรหมจรรย์ที่ประพฤติกันอยู่นี้ เพื่อละเพื่อตัดขาด ซึ่งอนุสัย 7 อย่างเหล่านี้แล.

ภิกษุ ท.! เมื่อใดแล อนุสัยคือกามราคะก็ดี, อนุสัยคือปฏิฆะก็ดี, อนุสัยคือทิฏฐิก็ดี, อนุสัยคือวิจิกิจฉาก็ดี, อนุสัยคือสมานะก็ดี, อนุสัยคือภวราคะก็ดี, และอนุสัยคืออวิชชาก็ดี, เป็นสิ่งที่ภิกษุ ละได้แล้ว มีรากเง่าอันตัดขาดแล้ว ทำให้เหมือนตาลยอดเน่า ทำให้มีอยู่ไม่ได้ ทำให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไป ;

ภิกษุ ท.! เมื่อนั้น, ภิกษุ นี้ เราเรียกว่า "ตัดตัณหาได้แล้ว รื้อถอนสัญโญชน์แล้ว ได้ทำที่สุดแห่งทุกข์เพราะรู้จักหน้าตาของมานะอย่างถูกต้องแล้ว" ดังนี้ แล.

- สตฺตก. อํ. 23/8-9/11-12.

( ความมุ่งหมายของการประพฤติพรหมจรรย์ในสูตรนี้ ทรงแสดงว่า เพื่อละเสียซึ่งอนุสัยเจ็ด; ในสูตรอื่น (23/7-8/8-9 ) ทรงแสดงว่าเพื่อตัดเสียซึ่งสังโยชน์ 7 ดูรายละเอียดที่หัวข้อว่า "สังโยชน์ 7" ที่หน้า 388 แห่งหนังสือนี้. )


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง