[Font : 15 ]
| |
เบญจขันธ์ เป็นเครื่องผูกพันสัตว์ |  

ภิกษุ ท .! ในโลกนี้ บุถุชน ผูไม่ได้ยินได้ฟงไมได้เห็นเหล่าพระอริยเจา ไมฉลาดในธรรมของพระอริยเจา ไมถูกแนะนําใหธรรมของพระอริยเจา ไมไดเห็นเหลาสัตบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไมถูกแนะนําในธรรมของสัตบุรุษ :-

ยอมตามเห็นพรอม (คือเห็นดิ่งอยูเปนประจํา) ซึ่งรูป โดยความเปนตนหรือตามเห็นพรอม ซึ่งตนว่ามีรูป หรือตามเห็นพรอมซึ่งรูปวามีอยู่ในตนหรือตามเห็นพรอม ซึ่งตนวามีอยูในรูป บาง ;

ยอมตามเห็นพรอม ซึ่งเวทนา โดยความเปนตน หรือตามเห็นพรอมซึ่งตน วามีเวทนา หรือตามเห็นพรอม ซึ่งเวทนาวามีอยูในตน หรือตามเห็นพรอม ซึ่งตนวามีอยูในเวทนา บาง ;

ยอมตามเห็นพรอม ซึ่งสัญญา โดยความเปนตน หรือตามเห็นพรอมซึ่งตนวามีสัญญา หรือตามเห็นพรอม ซึ่งสัญญาวามีอยู่ในตน หรือตามเห็นพรอมซึ่งตนวามีอยูในสัญญา บาง ;

ยอมตามเห็นพรอม ซึ่งสังขารทั้งหลาย โดยความเปนตน หรือตามเห็นพรอม ซึ่งตนวามีสังขาร หรือตามเห็นพรอม ซึ่งสังขารทั้งหลาย วามีอยูในตน หรือตามเห็นพรอม ซึ่งตนวามีอยูในสังขารทั้งหลาย บาง;

ยอมตามเห็นพรอม ซึ่งวิญญาณ โดยความเปนคน หรือตามเห็นพรอม ซึ่งตน วามีวิญญาณ หรือตามเห็นพรอม ซึ่งวิญญาณ วามีอยูในตนหรือตามเห็นพรอม ซึ่งตน วามีอยูในวิญญาณ บาง.

ภิกษุ ท.! บุถุชนผูไมไดยินไดฟงนี้ เราเรียกวา ผูถูกผูกพันดวยเครื่องผูกพันคือรูปบาง ผูถูกผูกพันดวยเครื่องผูกพันคือเวทนาบาง ผูถูกผูกพันดวยเครื่องผูกพันคือสัญญาบาง ผูถูกผูกพันดวยเครื่องผูกพันคือสังขารทั้งหลายบาง ผูถูกผูกพันดวยเครื่องผูกพันคือวิญญาณบาง ;

เปนผูถูกผูกพันดวยเครื่องผูกพันทั้งภายในและภายนอก เปนผูไมเห็นฝ่งนี้ (คือวัฏฏสงสาร) เปนผูไมเห็นฝงโนน (คือนิพพาน), เกิดอยู่อยางผูมีเครื่องผูกพัน, แกอยูอยางผูมีเครื่องผูกพัน, ตายอยูอยางผูมีเครื่องผูกพัน, จากโลกนี้ไปสูโลกอื่นอยางผูมีเครื่องผูกพัน แล.

- ขนธ. สํ. 17/200/304


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง