[Font : 15 ]
| |
ไมรู “ความลับ” ของอินทรีย์ 6 |  

ภิกษุ ท.! อินทรีย 6 เหลานี้ คือ อินทรียคือตา, อินทรียคือหู, อินทรียคือจมูก, อินทรียลิ้น, อินทรียคือกาย, อินทรียคือใจ.

ภิกษุ ท.! สมณะหรือพราหมณพวกใด ไมรูจักความเกิดขึ้น ไมรูจักความดับไป ไมรูจักรสอรอย ไมรูจักโทษ และไมรูจักอุบายเป็นเครื่องออกไปพนในอินทรีย 6 เหลานี้ ตามที่เปนจริง; ภิกษุ ท.! สมณะหรือพราหมณพวกนั้น ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนสมณะในบรรดาสมณะทั้งหลายก็ตาม, ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณทั้งหลายก็ตาม, ก็หาเปนสมณะหรือพราหมณ์ไปไดไม. หาไดทําให้แจงซึ่งประโยชน์แหงความเป็นสมณะ หรือประโยชน์แหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้ เขาถึงแลวแลอยูไม.

- บาลี พระพุทธภาษิต. มหาวาร. สํ. 19/273/909.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง