[Font : 15 ]
| |
(ข.) วิภาคแห่งปัญจุปาทานขันธ์ |  

ภิกษุ ท.! ปญจุปาทานักขันธ เปนอยางไรเลา ?

ภิกษุ ท.! รูป ชนิดใดชนิดหนึ่งมีอยู่ จะเปนอดีต อนาคตหรือ ปจจุบัน ก็ตาม เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม มีในที่ไกลหรือใกลก็ตาม ซึ่งยังมีอาสวะ เปนที่ตั้งอาศัยอยูแหงอุปาทาน, ภิกษุ ท.! นี้เรียกวา รูปขันธที่ยังมีอุปาทาน.

ภิกษุ ท .! เวทนา ชนิดใดชนิดหนึ่งมีอยูจะเปนอดีตอนาคตหรือปจจุบันก็ตาม เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม มีในที่ไกลหรือใกลก็ตาม ซึ่งยังมีอาสวะ เปนที่ตั้งอาศัยอยูแหงอุปาทาน. ภิกษุ ท.! นี้เรียกวา เวทนาขันธที่ยังมีอุปาทาน.

ภิกษุ ท.! สัญญา ชนิดใดชนิดหนึ่ง มีอยูจะเปนอดีตอนาคตหรือปจจุบันก็ตาม เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม มีในที่ไกลหรือใกลก็ตาม ซึ่งยังมีอาสวะ เปนที่ตั้งอาศัยอยูแหงอุปาทาน. ภิกษุ ท.! นี้เรียกวา สัญญาขันธที่ยังมีอุปาทาน.

ภิกษุ ท.! สังขาร ทั้งหลาย ชนิดใดชนิดหนึ่ง มีอยู จะเปนอดีตอนาคตหรือปจจุบันก็ตาม เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม มีในที่ไกลหรือใกลก็ตาม ซึ่งยังมีอาสวะ เปนที่ตั้งอาศัยอยูแหงอุปาทาน, ภิกษุ ท.! นี้เรียกวา สังขารขันธที่ยังมีอุปาทาน.

ภิกษุ ท.! วิญญาณ ชนิดใดชนิดหนึ่ง มีอยู จะเปนอดีตอนาคตหรือปจจุบันก็ตาม เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม มีในที่ไกลหรือใกลก็ตาม ซึ่งยังมีอาสวะ เปนที่ตั้งอาศัยอยูแหงอุปาทาน, ภิกษุ ท.! นี้เรียกวา วิญญาณขันธที่ยังมีอุปทาน.

ภิกษุ ท.! ขันธที่ยังมีอุปาทาน 5 ขันธเหลานี้ เรียกวา ปญจุปาทานักขันธ แล.

- ขนฺธ. สํ. 17/59/96.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง