[Font : 15 ]
| |
การถูกตราหน้า เพราะตายตามเบญจขันธ์ |  

ถูกแลว ภิกษุ ! ถูกแลว ภิกษุ! เธอเขาใจเนื้อความแหงคําที่เรากลาวโดยยอ (วาถามีอนุสัยในสิ่งใด ยอมตายไปตามสิ่งนั้น; ตายตามสิ่งใดไปยอมถูกตราหนา เพราะสิ่งนั้น), ได โดยพิสดาร อยางถูกตองแลว.

ภิกษุ ! ถาบุคคลมีจิตเขาไปมีอนุสัยใน รูป, เขายอมตายไปตามรูปนั้น, ตายตามสิ่งใดไป, เขายอมถูกตราหนา เพราะสิ่งนั้น;

ภิกษุ ! ถาบุคคลมีจิตเขาไปมีอนุสัยใน รูป, เขายอมตายไปตามรูปนั้น, ตายตามสิ่งใดไป, เขายอมถูกตราหนา เพราะสิ่งนั้น;

ภิกษุ ! ถาบุคคลมีจิตเขาไปมีอนุสัยใน เวทนา, เขายอมตายไปตามเวทนานั้น ตายตามสิ่งใดไป, เขายอมถูกตราหนา เพราะสิ่งนั้น;

ภิกษุ ! ถาบุคคลมีจิตเขาไปมีอนุสัยใน สัญญา, เขายอมตายไปตามสัญญานั้น ตายตามสิ่งใดไป, เขายอมถูกตราหนา เพราะสิ่งนั้น;

ภิกษุ ! ถาบุคคลมีจิตเขาไปมีอนุสัยใน สัญญา, เขายอมตายไปตามสัญญานั้น ตายตามสิ่งใดไป, เขายอมถูกตราหนา เพราะสิ่งนั้น;

ภิกษุ ! ถาบุคคลมีจิตเขาไปมีอนุสัยใน สังขารทั้งหลาย, เขายอมตายไปตามสังขารนั้น, ตายตามสิ่งใดไป, เขายอมถูกตราหนา เพราะสิ่งนั้น;

ภิกษุ ! ถาบุคคลมีจิตเขาไปมีอนุสัยใน สังขารทั้งหลาย, เขายอมตายไปตามสังขารนั้น, ตายตามสิ่งใดไป, เขายอมถูกตราหนา เพราะสิ่งนั้น;

ภิกษุ ! ถาบุคคลมีจิตเขาไปมีอนุสัยใน วิญญาณ, เขายอมตายไปตามวิญญาณนั้น, ตายตามสิ่งใดไป, เขายอมถูกตราหนา เพราะสิ่งนั้น.

(ปฏิปกขนัย)

ภิกษุ ! ถาบุคคลมีจิตไมเขาไปมีอนุสัยใน รูป, เขายอมไมตายไปตามรูปนั้น, ไมตายตามสิ่งใดไป, เขายอมไมถูกตราหนา เพราะสิ่งนั้น;

ภิกษุ! ถาบุคคลมีจิตไมเขาไปมีอนุสัยใน เวทนา, เขายอมไมตายไปตามเวทนานั้น, ไมตายตามสิ่งใดไป, เขายอมไมถูกตราหนา เพราะสิ่งนั้น ;

ภิกษุ! ถาบุคคลมีจิตไมเขาไปมีอนุสัยใน สัญญา, เขายอมไมตายไปตามสัญญานั้น, ไมตายตามสิ่งใดไป, เขายอมไมถูกตราหนา เพราะสิ่งนั้น;

ภิกษุ! ถาบุคคลมีจิตไมเขาไปอนุสัยใน สังขารทั้งหลาย, เขายอมไมตายไปตามสังขารนั้น, ไมตายตามสิ่งใดไป, เขายอมไมถูกตราหนาเพราะสิ่งนั้น

ภิกษุ! ถาบุคคลมีจิตไมเขาไปมีอนุสัยใน วิญญาณ, เขายอมไมตายไปตามวิญญาณนั้น, ไมตายตามสิ่งใดไป, เขายอมไมถูกตราหนา เพราะสิ่งนั้น

ภิกษุ! เนื้อความแหงภาษิตอันเรากลาวแลว โดยยอนี้ใครๆ พึงเห็นโดยพิสดาร ดังนี้เถิด.

- ขนฺธ.สํ. 17/45/78.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง