[Font : 15 ]
| |
ผู้เห็นแก่ธรรม |  

ภิกษุ ท.! ภิกษุบริษัทมี 2 ชนิด. 2 ชนิดอะไรบ้างเล่า? 2 ชนิดคือ ภิกษุบริษัทหนักในอามิส ไม่หนักในพระสัทธรรม หนึ่ง, ภิกษุบริษัทหนักในพระสัทธรรม ไม่หนักในอามิส หนึ่ง---ฯลฯ---

ภิกษุ ท.! ภิกษุบริษัทที่หนักในพระสัทธรรม ไม่หนักในอามิส เป็นอย่างไรเล่า? ภิกษุ ท.! ใน กรณีนี้ ภิกษุเหล่าใด ไม่กล่าวยกยอกันเอง ต่อหน้าคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนว่า "ภิกษุรูปโน้นเป็นอริยบุคคลชนิดอุภโตภาควิมุตต์, รูปโน้นเป็น อริยบุคคลชนิดปัญญาวิมุตต์, รูปโน้นเป็น อริยบุคคลชนิดกายสักขี, รูปโน้นเป็น อริยบุคคลชนิดทิฏฐิปปัตตะ, รูปโน้นเป็น อริยบุคคลชนิดสัทธาวิมุตต์, รูปโน้นเป็น อริยบุคคลชนิดธัมมานุสารี, รูปโน้นเป็น อริยบุคคลชนิดสัทธานุสารี, รูปโน้น มีศีลมีการเป็นอยู่งดงาม, และรูปโน้นเป็นทุศีลมีการเป็นอยู่เลวทราม" ดังนี้เป็นต้น. ภิกษุเหล่านั้นย่อมได้ลาภ เพราะการไม่กล่าวยกยอกันนั้นเป็นเหตุ. ครั้นได้ลาภแล้ว ภิกษุพวกนั้นก็ไม่ติดอกติดใจในรสแห่งลาภ ไม่สยบ ไม่เมาหมก, มองเห็นส่วนที่เป็นโทษ เป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกข์ บริโภคลาภนั้นอยู่.

ภิกษุ ท.! ภิกษุบริษัทอย่างนี้แล เราเรียกว่า บริษัทที่หนึกในพระสัทธรรม ไม่หนักในอามิส.

- บาลี พระพุทธภาษิต ทุก. อํ. 20/93/293.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง