[Font : 15 ]
| |
(หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องบน) |  

คหบดีบุตร ! ทิศเบื้องบน คือ สมณพราหมณ์ อันกุลบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ 5 ประการ คือ ด้วยเมตตากายกรรม 1 ด้วยเมตตาวจีกรรม 1 ด้วยเมตตามโนกรรม 1 ด้วยการไม่ปิดประตู (คือยินดีต้อนรับ) 1 ด้วยการคอยถวายอามิสทาน 1.

คหบดีบุตร ! ทิศเบื้องบนคือสมณพราหมณ์ อันกุลบุตรปฏิบัติต่อโดยฐานะ ๕ ประการเหล่านี้แล้ว ย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรโดยฐานะ 6 ประการ คือ ห้ามเสียจากบาป 1 ให้ตั้งอยู่ในความดี 1 อนุเคราะห์ด้วยใจอันงาม 1 ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 1 ทำสิ่งที่ได้ฟังแล้วให้แจ่มแจ้งถึงที่สุด 1 บอกทางสวรรค์ให้ 1.

เมื่อเป็นดังนี้ ทิศเบื้องบนนั้น เป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้ว เป็นทิศเกษม ไม่มีภัยเกิดขึ้น.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง