[Font : 15 ]
| |
ไม่ทรงตำหนิการบูชายัญญ์ไปเสียทั้งหมด |  

อุชชยพราหมณ์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า "พระโคดมย่อมกล่าวสรรเสริญยัญญ์ บ้างหรือไม่ ?.

พราหมณ์ ! เราจะกล่าวสรรเสริญยัญญ์ไปเสียทั้งหมด ก็หาไม่, แต่ว่าเราจะตำหนิยัญญ์ไปเสียทั้งหมด ก็หาไม่.

พราหมณ์! ก็ในยัญญ์ชนิดใด โคถูกฆ่า แพะแกะถูกฆ่า ไก่สุกรถูกฆ่า สัตว์ต่างๆ ถูกฆ่า, เราไม่สรรเสริญยัญญ์นั้น ซึ่งมีการทำสัตว์อื่นให้พลอยทุกข์.เพราะเหตุใด? เพราะเหตุว่าพระอรหันต์ หรือผู้ที่ถึงอรหัตตมรรค ย่อมไม่เข้าใกล้ยัญญ์ชนิดนี้ ซึ่งมีการทำสัตว์อื่นให้พลอยทุกข์.

พราหมณ์! ส่วนในยัญญ์ชนิดใด โคไม่ถูกฆ่า แพะแกะไม่ถูกฆ่าไก่สุกรไม่ถูกฆ่า สัตว์ต่างๆ ไม่ถูกฆ่า, เราสรรเสริญยัญญ์นั้น ซึ่งไม่มีการทำสัตว์อื่นให้พลอยทุกข์ ได้แก่ นิจจทาน อันเป็นยัญญ์ที่ทำสืบสกุลกันลงมาเพราะเหตุไรเล่า? เพราะพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดี หรือผู้ถึงอรหัตตมรรคทั้งหลายก็ดี ย่อมเข้ามาข้องแวะด้วยยัญญ์ชนิดนี้.

- บาลี จตุกฺก. อํ. 21/54/39. ตรัสแก่อุชชยพราหมณ์.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง