[Font : 15 ]
| |
ประโยชน์ของศาสนา

คำบรรยายหลักพุทธธรรมครั้งที่ 4/2505

เรื่อง

ประโยชน์ของศาสนา

พระราชชัยกวี (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ)

บรรยายอบรมผู้ที่จะเป็นผู้พิพากษาประจำปี 2505

ณ ห้องบรรยาย แห่งกระทรวงยุติธรรม

26 มิถุนายน 2505

ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลาย,

ในการบรรยายครั้งที่สี่นี้ อาตมาจะได้กล่าวถึงประโยชน์ของสิ่งที่เรียกว่าศาสนา. ในครั้งแรกนี้ขอทบทวนความจำกันสักเล็กน้อย ถึงข้อที่เราได้กล่าวกันถึงสิ่งที่เรียกว่า ศีลธรรม ปรัชญาของศีลธรรม ; คือที่เรียกว่า จริยปรัชญา แล้วก็ถึงสิ่งที่เรียกว่าศาสนา กระทั่งถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมะ ซึ่งสรุปลงได้ในความหมายสั้นๆ ว่า ธรรมะคือแนวปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับมนุษย์ทุกๆ ขั้นแห่งวิวัฒนาการของเขา ; ซึ่งเราถือเอาตามความหมายสากลปัจจุบันที่สุด ที่นักจริยปรัชญา และนักศาสนาได้ค้นคว้า และรวมความเป็นอย่างนี้ เป็นคำนิยามที่ปัจจุบันที่ใหม่ที่สุด : The cause of conduct แนวปฏิบัติ, Right for a man เหมาะสำหรับมนุษย์, ถูกต้องสำหรับมนุษย์ at his particular state of his evolution ขอให้จำคำบัญญัตินี้ไว้แต่ละคำๆ ให้ดีเถิด ท่านจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ง่าย และได้เร็วที่สุด. มันเป็น Cause ของการปฏิบัติ, หรือการกระทำ ; แล้วก็เหมาะและถูกต้อง สำหรับมนุษย์ทุกๆ แต่ละขั้นของวิวัฒนาการของเขา ต้องใช้คำว่าแต่ละขั้นๆๆๆ นี่คือความหมายที่แท้จริงของสิ่งที่เรียกว่า “ธรรมะ” ซึ่งรวมทั้งศีลธรรมและสัจจธรรม, ที่เป็นตัวศาสนาที่สูงขึ้นไปด้วย และทุกๆ ศาสนา.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ