[Font : 15 ]
| |
ไมรู “ความลับ” ของอินทรีย 5 |  

ภิกษุ ท.! อินทรีย 5 เหลานี้ คือ อินทรยคือศรัทธา, อินทรียคือวิริยะ, อินทรยคือสติ, อินทรียคือสมาธิ, อินทรียคือปญญา

ภิกษุ ท.! สมณะหรือพราหมณพวกใด ไมรูจักความเกิดขึ้น ไมรูจักความดับไป ไมรูจักรสอรอย ไมรูจักโทษ และไมรูจักอุบายเปนเครื่องออกไปพน ในอินทรีย 5 เหลานี้ ตามที่เปนจริง; ภิกษุ ท.! สมณะหรือพราหมณพวกนั้น ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนสมณะในบรรดาสมณะทั้งหลายก็ตาม, ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนพราหมณ์ในบรรดาพราหมณทั้งหลายก็ตาม, ก็หาเป็นสมณะหรือพราหมณไปไดไม, หาไดทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์แหงความเปนสมณะ หรือประโยชน์แหงความเปนพราหมณ์ ดวยปญญอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้ เขาถึงแลวแลอยูไม.

- บาลี พระพุทธภาษิต. มหาวาร. สํ. 19/257/848.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง