[Font : 15 ]
| |
ปรัชญาของศีลธรรม

คำบรรยายหลักพุทธธรรมครั้งที่ 2/2505

เรื่อง

ปรัชญาของศีลธรรม

พระราชชัยกวี (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ)

บรรยายอบรมผู้ที่จะเป็นผู้พิพากษาประจำปี 2505

ณ ห้องบรรยาย แห่งกระทรวงยุติธรรม

20 มิถุนายน 2505

ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลาย,

ในการบรรยายครั้งที่สองนี้ อาตมาจะได้กล่าวถึง ปรัชญาของศีลธรรม หรือที่เรียกว่า Ethics ดังที่ได้กล่างล่วงหน้าไว้แล้วแต่วานนี้.

อยากจะขอทบทวนว่าในครั้งที่แล้วมา เราได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่า ศีลธรรม หรือ Moral, Morality ว่ามันมีการเกิดขึ้นอย่างไร, ว่ามันมีขอบเขตเพียงไหน, และว่ามันมีวัฒนาการขึ้นมาอย่างไร ; จนกระทั่งมาอยู่ในรูปของศาสนา หรือกฎหมาย หรือวัฒนธรรมแขนงอื่นๆ และว่าศีลธรรมเป็นต้นนี้ มันพอที่จะมองดูให้เห็นได้ว่า มีอยู่เป็นหลายแบบ เป็นชั้นๆ คือเปลี่ยนไปตามที่มีสิ่งแวดล้อมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย และเราจะต้องเลือกเอาในแบบที่เอามาใช้เป็นประโยชน์แก่เราให้ได้เท่านั้น ไม่จำเป็นจะต้องยึดมั่นติดมั่นในแบบเดิม รูปเดิม หรืออะไรทำนองนั้นเป็นต้น ; และพอจะสรุปได้ว่า สิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั้น เป็นการระบุตรงลงไปยังระเบียบปฏิบัติโดยตรง ว่าต้องปฏิบัติอย่างนั้นๆ และเป็นเรื่องที่ตกลงยอมรับกันทั่วไปแล้ว ไม่ต้องวินิจฉัยด้วยเหตุผลอะไรอีกต่อไป อย่างนี้เราเรียกว่า ศีลธรรม หรือ Morality.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ