[Font : 15 ]
| |
วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากตลอดพรรษา และทรงสรรเสริญมาก |  

ภิกษุ ท.! ถ้าพวกปริพพาชกเดียรถีย์อื่น จะพึงถามเธอ ท. อย่างนี้ว่า "ท่านผู้มีอายุ! พระสมณโคดม ทรงอยู่จำพรรษา ส่วนมาก ด้วยวิหารธรรมไหน เล่า?" ดังนี้. ภิกษุ ท.! เมื่อพวกเธอถูกถามอย่างนี้แล้ว พึงตอบแก่พวกปริพพาชกเดียรถีย์อื่นเหล่านั้น อย่างนี้ว่า "ท่านผู้มีอายุ! พระผู้มีพระภาค ทรงอยู่จำพรรษาส่วนมาก ด้วยวิการธรรมคือ อานาปานสติสมาธิแล" ดังนี้.

ภิกษุ ท.! ในกรณีนี้ เราเป็นผู้มีสติอยู่ หายใจเข้า, มีสติอยู่หายใจออก; เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้สึกตัวทั่วถึง ว่า "เราหายใจเข้ายาว" ดังนี้;เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้สึกตัวทั่วถึง ว่า "เราหายใจออกยาว" ดังนี้. ....(ทรงแสดงอานาปานสติสมาธิจนครบทั้ง 16 ขั้น ดังมีใจความปรากฎอยู่ที่หน้า 99-101 แห่งหนังสือเล่มนี้)....ย่อมรู้สึกตัวทั่วถึง ว่า "เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออก" ดังนี้.

ภิกษุ ท.! เมื่อใครจะกล่าววิหารธรรมใดโดยชอบ ว่าเป็น อริยวิหาร ก็ดีพรหมวิหารก็ดี ตถาคตวิหารก็ดี, เขาพึงกล่าวโดยชอบ ซึ่ง อานาปานสติสมาธิ นั้นว่าเป็น อริยวิหาร พรหมวิหาร ตถาคตวิหาร.

ภิกษุ ท.! ภิกษุ ท. เหล่าใด ยังเป็นเสขะ มีวัตถุประสงค์แห่งใจอันยังไม่บรรลุแล้ว ปรารถนาอยู่ซึ่งโยคักเขมธรรมอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า อยู่; อานาปานสติสมาธิ อันภิกษุเหล่านั้นเจริญทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะ.

ภิกษุ ท.! ส่วนภิกษุ ท. เหล่าใด เป็น อรหันต์ขีณาสพ มีพรหมจรรย์อันอยู่จบแล้ว มีกิจที่ควรทำอันกระทำแล้ว มีภาระหนักปลงลงแล้ว มีประโยชน์ตนอันตามบรรลุแล้ว มีสัญโญชน์ในภพอันสิ้นแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้ด้วยปัญญาโดยชอบ; อานาปานสติสมาธิ อันภิกษุเหล่านั้นเจริญทำให้มาแล้ว ก็ยังเป็นไปเพื่อการอยู่เป็นสุขในทิฎฐธรรมด้วย เพื่อสติสัมปชัญญะอยู่ด้วย.

- บาลี มหาวาร. สํ. 19/412/1364. ตรัสแก่ภิกษุ ท. ที่อิจฉานังคลไพรสณฑ์ ใกล้เมืองอิจฉานังคละ.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง