[Font : 15 ]
| |
ทรงยกย่องพระสารีบุตรในฐานะธรรมโอรส |  

ภิกษุ ท.! สารีบุตรเป็นบัณฑิต มีปัญญามาก มีปัญญาแน่นหนามีปัญญาให้เกิดความร่าเริงใจ มีปัญญาไว มีปัญญาแก่กล้า มีปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลส. ภิกษุ ท.! สารีบุตรเห็นแจ้งซึ่งวิปัสสนาในธรรมตามลำดับ ชั่วเวลากึ่งเดือน. ภิกษุ ท.! ในเรื่องนั้น นี้เป็นเรื่องแห่งการเห็นแจ้งในธรรมตามลำดับของสารีบุตร :-

(ต่อจากนี้ได้ตรัสถึง การบรรลุปฐมฌาน ทุติยฌาน จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยละเอียดตามลำดับ ทุกแง่ทุกมุม แล้วจึงตรัสต่อไปว่า :-)

ภิกษุ ท.! ต่อจากนั้น สารีบุตร ก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง เข้าถึง สัญญาเวทยิตนิโรธ แล้วแลอยู่. อนึ่ง เพราะ เห็นด้วยปัญญา อาสวะ ท. ของเธอย่อมสิ้นไปโดยรอบ. สารีบุตรนั้น มีสติออกจากสมาบัตินั้น. เธอนั้น ครั้นมีสติออกจากสมาบัตินั้นแล้ว ย่อมตามเห็นซึ่งธรรม ท. อันดับแล้ว แปรปรวนแล้ว ในอดีตว่า "ธรรม ท. เหล่านี้ๆ ที่ไม่มีก็มีมา ที่มีแล้วก็ลับไป" ดังนี้. สารีบุตรนั้น ไม่ยินดียินร้ายในธรรมเหล่านั้น ไม่มีกิเลสอาศัยแล้วไม่มีกิเลสผูกพัน พ้นพิเศษแล้ว ปราศจากกิเลสเครื่องร้อยรัด มีใจปราศจากเครื่องจำกัดเขต อยู่. เธอนั้น ย่อมรู้ว่า อุบายเป็นเครื่องออกอันยิ่งไปกว่านี้ย่อมไม่มีการกระทำให้มากไปกว่านั้นอีกก็ไม่มีสำหรับเธอนั้น.

ภิกษุ ท.! เมื่อใครๆ จะกล่าวโดยชอบ กล่าวผู้ใดว่า เป็นผู้ถึงซึ่งความมีอำนาจ ถึงซึ่งความเต็มเปี่ยม ในอริยศีล ในอริยสมาธิ ในอริยปัญญาในอริยวิมุตติ ดังนี้แล้ว เขาพึงกล่าวสารีบุตรนั่นแล ว่าเป็นผู้เป็นเช่นนั้น.

ภิกษุ ท.! เมื่อใครๆ จะกล่าวโดยชอบ กล่าวผู้ใดว่า เป็นบุตรเป็นโอรส เกิดจากโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาค เกิดจากธรรม อันธรรมเนรมิตแล้วเป็นธรรมทายาท หาใช่เป็นอามิสทายาทไม่ ดังนี้ แล้ว เขาพึงกล่าวสารีบุตรนั่นแลว่าเป็นผู้เป็นเช่นนั้น.

ภิกษุ ท.! สารีบุตร สามารถหมุนธรรมจักรอันไม่มีจักรอื่นยิ่งกว่าที่ตถาคตหมุนไปแล้ว, ให้หมุนไปตามได้ โดยชอบแท้.

- บาลี อนุปทสูตร อุปริ. ม. 14/116/154. ตรัสแก่ภิกษุ ท. ที่เชตวัน.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง