[Font : 15 ]
| |
ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท ไม่ได้เป็นสมณะ |  

ภิกษุ ท.! สมณะหรือพราหมณพวกใด ไมรูจักชรามรณะ, ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงชรามรณะ, ไมรูจักความดับสนิทแหงชรามรณะ, ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงชรามรณะ;

ไมรูจักชาติ, ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงชาติ, ไมรูจักความดับสนิทแหงชาติ, ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงชาติ;

ไมรูจักภพ, ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงภพ, ไมรูจักความดับสนิทแหงภพ, ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงภพ;

ไมรูจักอุปาทาน, ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงอุปทาน, ไมรูจักความดับสนิทแหงอุปทาน, ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงอุปทาน;

ไมรูจักตัณหา, ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงตัณหา, ไมรูจักความดับสนิทแหงตัณหา, ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงตัณหา;

ไมรูจักเวทนา, ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงเวทนา, ไมรูจักความดับสนิทแหงเวทนา, ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงเวทนา;

ไมรูจักผัสสะ, ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงผัสสะ, ไมรูจักความดับสนิทแหงผัสสะ, ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงผัสสะ;

ไมรูจักอายตนะ 6, ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงอายตนะหก, ไมรูจักความดับสนิทแหงอายตนะ 6, ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงอายตนะ 6;

ไมรูจักนามรูป, ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงนามรูป, ไมรูจักความดับสนิทแหงนามรูป, ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงนามรูป;

ไมรูจักวิญญาณ, ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงวิญญาณ, ไมรูจักความดับสนิทแหงวิญญาณ, ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงวิญญาณ;

ไมรูจักสังขาร, ไมรูจักเหตุเกิดขึ้นแหงสังขาร, ไมรูจักความดับสนิทแหงสังขาร, ไมรูจักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแห่งสังขาร;

ภิกษุ ท.! สมณะหรือพราหมณพวกนั้น ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนสมณะในบรรดาสมณะทั้งหลายก็ตาม, ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณทั้งหลายก็ตาม, ก็หาเป็นสมณะหรือพราหมณ์ไปไดไม, หาไดทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์แหงความเป็นสมณะ หรือประโยชน์แหงความเปนพราหมณ์ ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏธรรมนี้ เขาถึงแลวแลอยูไม.

- บาลี พระพุทธภาษิต. นิทาน. สํ. 16/17/38.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง