[Font : 15 ]
| |
เหตุที่ทำให้ได้พระนามว่า "อรหันตสัมมาสัมพุทธะ" |  

ภิกษุ ท.! ความจริงอันประเสริญ 4 อย่าง เหล่านี้ มีอยู่, 4 อย่างเหล่าไหนเล่า ? 4 อย่าง คือ ความจริงอันประเสริฐ คือทุกข์; ความจริงอันประเสริฐ คือเหตุให้เกิดทุกข์; ความจริงอันประเสริฐ คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์; ความจริงอันประเสริฐ คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ : นี้แล ความจริงอันประเสริฐ 4 อย่าง.

ภิกษุ ท.! เพราะได้ตรัสรู้ตามความเป็นจริง ซึ่งความจริงอันประเสริฐ 4 อย่างเหล่านี้แล ตถาคต จึงมีนาม ว่า "อรหันตสัมมาสัมพุทธะ" ดังนี้.

ภิกษุ ท.! เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอ ท. พึงกระทำความเพียรเพื่อให้รู้ว่า "นี้ทุกข์; นี้ เหตุให้เกิดทุกข์; นี้ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์; นี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์" ดังนี้แล.

- บาลี มหาวาร. สํ. 19/543/1703.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง