[Font : 15 ]
| |
ก. กรณีเนกขัมมวิตก |  

ภิกษุ ท.! เนกขัมมวิตก [ความตริตรึกในเนกขัมมะ (ออกจากกาม)] ย่อมเกิดอย่างมีเหตุให้เกิด ไม่ใช่เกิดอย่างไม่มีเหตุให้เกิด; นั้นเป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุ ท.! เพราะอาศัยเนกขัมมธาตุ จึงเกิดเนกขัมมสัญญา;

เพราะอาศัยเนกขัมมสัญญา จึงเกิดเนกขัมมสังกัปปะ;

เพราะอาศัยเนกขัมมสังกัปปะ จึงเกิดเนกขัมมฉันทะ;

เพราะอาศัยเนกขัมมฉันทะ; จึงเกิดเนกขัมมปริฬาหะ;

(ความเร่าร้อนเพื่อจะได้เนกขัมมะ) ;

เพราะอาศัยเนกขัมมะปริฬาหะ จึงเกิดเนกขัมมปริเยสนา.

ภิกษุ ท.! อริยสาวกผู้มีการสดับ เมื่อแสวงหาอยู่อย่างแสวงหาเนกขัมมะ ย่อมปฏิบัติถูกโดยฐานะสาม คือโดยกาย โดยวาจา โดยใจ.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง