[Font : 15 ]
| |
ทรงมีฌานแน่วแน่ชั้นพิเศษ |  

ปุกกุสะ! คราวหนึ่งเราอยู่ที่โรงกระเดื่องเมืองอาตุมา. คราวนั้นกำลังฝนตก กำลังสายฟ้าคะนองอยู่ ฟ้าผ่าลงในที่ไม่ไกลจากโรงกระเดื่อง ถูกชาวนาสองคนพี่น้อง และวัวลากเข็นสี่ตัว. ปุกกุสะ! ชาวเมืองอาตุมาพากันออกมาสู่ที่ที่สองพี่น้องและวัวทั้ง 4 ถูกฟ้าผ่านั้น, เขากำลังชุลมุนกันอยู่อย่างนั้น เราออกจากโรงกระเดื่องแล้ว จงกรมอยู่ในที่กลางแจ้งไม่ไกลจากโรง. บุรุษผู้หนึ่งออกมาจากหมู่ชนเข้าไปหาเรา อภิวาทแล้วยืนอยู่. ปุกกุสะ! เราถามบุรุษผู้ยืนอยู่แล้วนั้นว่า หมู่ชนนั้น จับกลุ่มกันทำไม? เขาตอบเรา ว่า "ท่านผู้เจริญ! เมื่อฝนตกผ้าคะนองอยู่ ฟ้าผ่าลงในที่ไม่ไกลจากโรงกระเดื่อง ถูกชาวนา 2 พี่น้องและวัวลากเข็น 4 ตัว ชาวเมืองพากันมาประชุมแล้วในที่นั้น. ท่านผู้เจริญ! ก็ท่านอยู่เสียที่ไหนเล่า?" เราอยู่ในโรงกระเดื่องนี้ นี่เอง. "ท่านผู้เจริญ! ท่านไม่ได้ยินหรือ?" เราไม่ได้ยินเลย, ท่าน! "ท่านหลับเสียหรือ? ท่านผู้เจริญ!" เราไม่ได้หลับเลย, ท่าน!"ท่านมีสัญญา (คือความรู้สึก) อยู่หรือ?" ถูกแล้ว, ท่าน! เขาได้กล่าวสืบไปว่า "ท่านผู้เจริญ! ท่านเป็นผู้มีสัญญาตื่นอยู่ เมื่อฝนกำลังตก ฟ้าคะนอง ฟ้าผ่าลงมา ท่านไม่ได้เห็นและทั้งไม่ได้ยิน ดังนั้นหรือ?" ถูกแล้ว, ท่าน!

ปุกกุสะ! ลำดับนั้น บุรุษนั้นมีความคิดว่า "น่าอัศจรรย์จริง ไม่เคยมีเลย ท่านผู้เจริญเอ๋ย! พวกบรรพชิตนี้ ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมอันสงบรำงับจริง ๆ คือท่านก็เป็นผู้มีสัญญาอยู่ ตื่นอยู่ เมื่อฝนกำลังตก ฟ้าคะนอง ฟ้าผ่าอยู่ท่านจักไม่เห็น และจักไม่ได้ยินเลย", ดังนี้แล้ว ได้ประกาศความเลื่อมใสอย่างสูงในเรา กระทำประทักษิณ หลีกไปแล้ว.

- บาลี มหาปรินิพพานสูตร, มหา. ที. 10/153/121. ตรัสแก่ปุกกุสมัลลบุตร ในระหว่างทางไปเมืองกุสินารา เนื่องจากปุกกุสะ ทูลเล่าเรื่อง อาฬาร กาลามโคตร นั่งสมาธิอยู่ข้างทางเกวียนผ่านไป 500 เล่มไม่ได้ยินเลย.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง