[Font : 15 ]
| |
ธรรมที่ชื่อว่า "นิพพาน" |  

นั่น สงบจริง ! นั่น ประณีตจริง !

ที่นี้เอง เป็นที่สงบสังขารทั้งปวง, เป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวง, เป็นที่สิ้นตัณหา, เป็นที่คลายความกำหนัด, เป็นที่ดับกิเลส. นี่คือนิพพาน แล.

- นวก. อํ. 23/439/240.

- เอกาทสก. อํ. 24/344/214.

ความไม่กังวล ความไม่ถือมั่น นั่นแล คือ ธรรมอันเป็นเกาะ ไม่มีธรรมอื่นอีก. เรากล่าวธรรมนั้นว่า "นิพพาน" เป็นที่หมดสิ้นแห่งชราและมรณะ แล.

- สุคฺต. ขุ, 25/544/434.

เพราะละตัณหาได้ขาด ท่านกล่าวว่า "นิพพาน"

- สุคฺต. ขุ. 25/547/437. - จุฬนิ. ขุ. 30/216/454.

ความดับด้วยความจางคลายโดยไม่เหลือ เพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาทั้งหลาย ด้วยประการทั้งปวง เป็นนิพพาน.

- อุ. ขุ. 25/122/84.

ผู้รู้ทั้งหลายย่อมกล่าวนิพพานว่าเป็นธรรมยอดยิ่ง.

- ธ. ขุ. 25/40/24


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง