[Font : 15 ]
| |
หลักสำคัญในพระพุทธศาสนา (: ข.หลักพื้นฐาน)

คำบรรยายหลักพุทธธรรมครั้งที่ 6/2505

เรื่อง

หลักธรรมสำคัญในพุทธศาสนา

ข. หลักพื้นฐาน

พระราชชัยกวี (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ)

บรรยายอบรมผู้ที่จะเป็นผู้พิพากษาประจำปี 2505

ณ ห้องบรรยาย แห่งกระทรวงยุติธรรม

29 มิถุนายน 2505

ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลาย,

ในโอกาสแห่งการบรรยายครั้งที่หกนี้ อาตมาจะได้กล่าวถึง หลักสำคัญแห่งพุทธศาสนาต่อจากวันก่อนที่แล้วมา ซึ่งเราได้กล่าวถึงหลักทั่วไป ส่วนในวันนี้เราจะได้กล่าวถึงหลักพื้นฐาน หรือที่เรียกว่าเป็น Principle ที่เป็น Foundational เป็นรากฐาน.

ที่ว่าหลักทั่วไปในครั้งที่แล้วมานั้น มันเหมือนเราดูมาจากข้างบน ดูมาจากที่สูงข้างบนทั่ว ๆ ไป เราจะสังเกตเห็นลักษณะโดยเฉพาะของพุทธศาสนาอย่างนั้นๆ เหมือนว่าดูมาจากส่วนข้างบน ส่วนในครั้งนี้ เราจะดูกันที่รากฐาน ; หลักที่เป็นรากฐาน เป็นพื้นฐาน นี้ก็หมายความเฉพาะที่เป็นหลักสำคัญ ที่เป็นใจความโดยเฉพาะของพุทธศาสนาเท่านั้น เพื่อจะไม่ให้พร่าไป และไม่ให้เตลิดออกไปนอกวง ไปปนเปกับสิ่งที่ไม่ใช่พุทธศาสนา แล้วเรียกว่าพุทธศาสนา. ถ้าโดยสรุปเราก็อาจจะตั้งคำถามขึ้นว่า พระพุทธศาสนาโดยตรงนั้นสอนอะไร, คือสอนว่าอย่างไร ; เป็นว่าเรามีปัญหา


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ