[Font : 15 ]
| |
ข. กรณีพยาปาทวิตก |  

ภิกษุ ท.! พ๎ยาปาทวิตก [ ความตริตรึกในพยาบาท (มุ่งร้าย) ] ย่อมเกิด อย่างมีเหตุให้เกิด ไม่ใช้เกิดอย่างไม่มีเหตุให้เกิด; นั้นเป็นอย่างไรเล่า?

ภิกษุ ท.! เพราะอาศัยพ๎ยาปาทธาตุ จึงเกิดพ๎ยาปาทสัญญา ;

เพราะอาศัยพ๎ยาปาทสัญญา จึงเกิดพ๎ยาปาทสังกัปปะ ;

เพราะเกิดพ๎ยาปาทสังกัปปะ จึงเกิดพ๎ยาปาทฉันทะ ;

เพราะเกิดพ๎ยาปาทฉันทะ จึงเกิดพ๎ยาปาทปริฬาหะ

(ความเร่าร้อนเพื่อจะได้ทำการพยาบาท) ;

เพราะอาศัยพ๎ยาปาทปริฬาหะ จึงเกิดพยาบาทปริเยสนา.

ภิกษุ ท.! บุถุชนผู้ไม่มีการสดับ เมื่อแสวงหาอยู่อย่างแสวงหา พ๎ยาบาท ย่อมปฏิบัติผิดโดยฐานะสาม คือโดยกาย โดยวาจา โดยใจ.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง