[Font : 15 ]
| |
ความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก |  

ภิกษุท.! ความพลัดพรากจากสิ่งเปนที่รัก เปนทุกขเปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท.! รูป เสียงกลิ่น รส โผฏฐัพพะ เหลาใด ในโลกนี้ ที่นาปรารถนา นารักใคร นาพอใจ มีแกผูนั้น หรือวา ชนเหลาใด เปนผูหวังประโยชน หวังความเกื้อกูล หวังความผาสุก หวังความเกษมจากเครื่องผูกรัดต่อเขา เชน มารดาบิดา พี่นองชาย พี่นองหญิง มิตรอมาตย ญาติสาโลหิตก็ตาม, การไมไดไปร่วมกัน การไมได้มาร่วมกัน การไมไดอยูร่วมกัน ความไมไดระคนกัน กับ ดวยอารมณหรือบุคคลเหลานั้น; นี้ เรียกวา ความพลัดพรากจากสิ่งเปนที่รัก เปนทุกข.

- มหา. ที. 10/342/295.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง