[Font : 15 ]
| |
หลักสำคัญในพระพุทธศาสนา (: ค.หลักที่ต้องเข้าใจโดยละเอียดเรื่องความไม่ยึดมั่น)

คำบรรยายหลักพุทธธรรมครั้งที่ 7/2505

เรื่อง

หลักธรรมสำคัญในพุทธศาสนา (ต่อ)

ค. หลักที่ต้องเข้าใจโดยละเอียดเรื่อง

ความไม่ยึดมั่น

พระราชชัยกวี (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ)

บรรยายอบรมผู้ที่จะเป็นผู้พิพากษาประจำปี 2505

ณ ห้องบรรยาย แห่งกระทรวงยุติธรรม

3 กรกฎาคม 2505

ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลาย,

การบรรยายครั้งที่เจ็ดนี้ อาตมาจะได้กล่าวถึงหลักที่ควรทราบโดยละเอียดยิ่งขึ้นไป คือขอทบทวนความเข้าใจสักเล็กน้อยว่า ในครั้งที่แล้วมา เราได้กล่าวถึงหลักทั่วไป ; แล้วต่อมาได้กล่าวถึงหลักพื้นฐาน หรือฐานรากของหลักธรรมในพุทธศาสนา.

สำหรับครั้งนี้, จะได้กล่าวถึงหลักบางหลัก หรือเรื่องบางเรื่อง ที่ควรจะทราบให้ละเอียดลงไปจนถึงที่สุด ที่จะสำเร็จประโยชน์ได้ ; แล้วก็จะกล่าวได้ว่าเป็นการเพียงพอหรือว่า จะทำให้เข้าใจเรื่องอื่นได้โดยง่ายและโดยเร็วที่สุด, หรือว่าจะเรียกว่าเพียงพออยู่ในตัวของมันเองก็ได้. เพราะฉะนั้นขอให้ท่านทำความเข้าใจว่า เราจะได้กล่าวหลักพื้นฐาน หรือหลักอะไรก็ตาม ; แต่ว่ากล่าวแต่บางหลัก ให้ชัดเจนละเอียดอย่างเพียงพอ เท่าที่จำเป็นก่อนอื่นทั้งหมด ; ซึ่งในที่นี้ก็ได้แก่ หลักเรื่องความยึดมั่นถือมั่น,


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ