[Font : 15 ]
| |
ไวพจน์ ของกาม |  

ภิกษุ ท.! คำว่า 'ภัย' ดังนี้นั้น เป็นคำแทนชื่อของ กามทั้งหลาย. ภิกษุ ท.! คำว่า 'ทุกข์' ดังนี้นั้น เป็นคำแทนชื่อของ กามทั้งหลาย. ภิกษุ ท.! คำว่า 'โรค' ดังนี้นั้น เป็นคำแทนชื่อของ กามทั้งหลาย. ภิกษุ ทุ.! คำว่า 'หัวฝี' ดังนี้นั้น เป็นคำแทนชื่อของ กามทั้งหลาย. ภิกษุ ท. คำว่า ‘ลูกศร’ ดังนี้นั้น เป็นคำแทนชื่อของ กามทั้งหลาย ภิกษุ ท.! คำว่า 'เครื่องข้อง' ดังนี้นั้น เป็นคำแทนชื่อของ กามทั้งหลาย. ภิกษุ ท.! คำว่า 'เปือกตม' ดังนี้นั้น เป็นคำแทนชื่อของ กามทั้งหลาย. ภิกษุ ท.! คำว่า 'ครรภ์' ดังนี้นั้น เป็นคำแทนชื่อของ กามทั้งหลาย.

ภิกษุ ท.! เพราะเหตุไร คำว่า 'ภัย' จึงเป็นคำแทนชื่อของกามทั้งหลายเล่า? ภิกษุ ท.! เพราะเหตุว่า สัตว์นี้ เป็นผู้กำหนัดแล้ว ด้วยกามราคะ ถูกผูกพันแล้ว ด้วยฉันทราคะ ย่อมไม่หลุดพ้นไปได้ จากภัย ทั้งที่เป็นไปในทิฏฐธรรม (ปัจจุบันนี้) และที่เป็นไปในกาลอนาคตเบื้องหน้า, เพราะฉะนั้น คำว่า 'ภัย' จึงเป็นคำแทนชื่อของ กามทั้งหลาย.

ภิกษุ ท.! เพราะเหตุไร คำว่า 'ทุกข์' จึงเป็นคำแทนชื่อของกามทั้งหลายเล่า? ภิกษุ ท.! เพราะเหตุว่า สัตว์นี้ เป็นผู้กำหนัดแล้ว ด้วยกามราคะ ถูกผูกพันแล้ว ด้วยฉันทราคะ ย่อมไม่หลุดพ้นไปได้ จากทุกข์ ทั้งที่เป็นไปในทิฏฐธรรม (ปัจจุบัน) นี้ และที่เป็นไปในกาลอนาคตเบื้องหน้า. เพราะฉะนั้นคำว่า 'ทุกข์' จึงเป็นคำแทนชื่อของ กามทั้งหลาย.

ภิกษุ ท! เพราะเหตุไร คำว่า 'โรค' จึงเป็นคำแทนชื่อของกามทั้งหลายเล่า? ภิกษุ ท.! เพราะเหตุว่า สัตว์นี้ เป็นผู้กำหนัดแล้ว ด้วยกามราคะ ถูกผูกพันแล้ว ด้วยฉันทราคะ ย่อมไม่หลุดพ้นไปได้ จากโรค ทั้งที่เป็นไปในทิฏฐธรรม (ปัจจุบัน) นี้ และที่เป็นไปในกาลอนาคตเบื้องหน้า, เพราะฉะนั้น คำว่า 'โรค' จึงเป็นคำแทนชื่อของ กามทั้งหลาย

ภิกษุ ท.! เพราะเหตุไร คำว่า 'หัวฝี' จึงเป็นคำแทนชื่อของกามทั้งหลายเล่า? ภิกษุ ท.! เพราะเหตุว่า สัตว์นี้ เป็นผู้กำหนัดแล้ว ด้วยกามราคะ ถูกผูกพันแล้ว ด้วยฉันทราคะ ย่อมไม่หลุดพ้นไปได้ จากหัวฝี ทั้งที่เป็นไปในทิฏฐธรรม (ปัจจุบัน) นี้ และที่เป็นไปในกาลอนาคตเบื้องหน้า, เพราะฉะนั้น คำว่า 'หัวฝี' จึงเป็นคำแทนชื่อของ กามทั้งหลาย.

ภิกษุ ท.! เพราะเหตุไร คำว่า 'ลูกศร' จึงเป็นแทนชื่อของกามทั้งหลายเล่า? ภิกษุ ท.! เพราะเหตุว่า สัตว์นี้ เป็นผู้กำหนัดแล้ว ด้วยกามราคะ ถูกผูกพันแล้ว ด้วยฉันทราคะ ย่อมไม่หลุดพ้นไปได้ จากลูกศร ทั้งที่เป็นไปในทิฏฐธรรม (ปัจจุบัน) นี้ และที่เป็นไปในกาลอนาคตเบื้องหน้า, เพราะฉะนั้น คำว่า 'ลูกศร' จึงเป็นคำแทนชื่อของ กามทั้งหลาย.

ภิกษุ ท.! เพราเหตุไร คำว่า 'เครื่องข้อง' จึงเป็นคำแทนชื่อของกามทั้งหลายเล่า? ภิกษุ ท.! เพราะเหตุว่า สัตว์นี้ เป็นผู้กำหนัดแล้ว ด้วยกามราคะ ถูกผูกพันแล้วด้วยฉันทราคะ ย่อมไม่หลุดพ้นไปได้ จากเครื่องข้องทั้งที่เป็นไปในทิฏฐธรรม (ปัจจุบัน) นี้ และที่เป็นไปในกาลอนาคตเบื้องหน้า, เพราะฉะนั้น คำว่า 'เครื่องข้อง' จึงเป็นคำแทนชื่อของ กามทั้งหลาย.

ภิกษุ ท.! เพราะเหตุไร คำว่า 'เปือกตม' จึงเป็นคำแทนชื่อของกามทั้งหลาย? ภิกษุ ท.! เพราะเหตุว่า สัตว์นี้ เป็นผู้กำหนัดแล้วด้วยกามราคะ ถูกผูกพันแล้ว ด้วยฉันทราคะ ย่อมไม่หลุดพ้นไปได้ จากเปือกตมทั้งที่เป็นไปทิฏฐธรรม (ปัจจุบัน) นี้ และที่เป็นไปในกาลอนาคตเบื้องหน้า, เพราะฉะนั้น คำว่า 'เปือกตม' จึงเป็นคำแทนชื่อของ กามทั้งหลาย.

ภิกษุ ท.! เพราเหตุไร คำว่า 'ครรภ์' จึงเป็นคำ แทนชื่อของกามทั้งหลายเล่า? ภิกษุ ท.! เพราะเหตุว่า สัตว์นี้ เป็นผู้กำหนัดแล้ว ด้วยกามราคะ ถูกผูกพันแล้วด้วยฉันทราคะ ย่อมไม่หลุดพ้นไปได้ จากครรภ์ ทั้งที่เป็นไปในทิฏฐธรรม (ปัจจุบัน) นี้ และที่เป็นไปในกาลอนาคตเบื้องหน้า, เพราะฉะนั้นคำว่า 'ครรภ์' จึงเป็นคำแทนชื่อของ กามทั้งหลาย, ดังนี้แล.

- อฎฺฐก. อํ. 23/298/146.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง