[Font : 15 ]
| |
ลักษณะของผู้ง่ายต่อการเข้าอยู่ในสมาธิ |  

ภิกษุ ท.! ภิกษุที่ประกอบด้วยธรรม 5 ประการ เป็นผู้ไม่ควรเพื่อเข้าถึงสัมมาสมาธิ แล้วแลอยู่. 5 ประการ อย่างไรเล่า? ภิกษุ ท.! 5 ประการ คือ ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้ไม่อดทนต่อรูปทั้งหลาย 1, ไม่อดทนต่อเสียงทั้งหลาย 1, ไม่อดทนต่อกลิ่นทั้งหลาย 1, ไม่อดทนต่อรสทั้งหลาย 1, ไม่อดทนต่อโผฏฐัพพะทั้งหลาย 1, ภิกษุ ท.! ภิกษุที่ประกอบด้วยธรรม 5 ประการเหล่านี้แล เป็นผู้ไม่ควรเพื่อเข้าถึงสัมมาสมาธิ แล้วแลอยู่.

ภิกษุ ท.! ภิกษุที่ประกอบด้วยธรรม 5 ประการ เป็นผู้ควรเพื่อเข้าถึงสัมมาสมาธิ แล้วแลอยู่. 5 ประการ อย่างไรเล่า? ภิกษุ ท.! 5 ประการ คือ ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้อดทนต่อรูปทั้งหลาย 1, อดทนต่อเสียงทั้งหลาย 1, อดทนต่อกลิ่นทั้งหลาย 1, อดทนต่อรสทั้งหลาย 1, อดทนต่อโผฏฐัพพะทั้งหลาย 1, ภิกษุ ท.! ภิกษุที่ประกอบด้วยธรรม 5 ประการเหล่านี้แล เป็นผู้ควรเพื่อเข้าถึงสัมมาสมาธิ แล้วแลอยู่.

- ปญฺจก. อํ. 22/155/113.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง