[Font : 15 ]
| |
หลวงตา |  

ภิกษุ ท.! พระหลวงตา ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 อย่างหาได้ยาก. 5 อย่างอะไรกันเล่า? 5 อย่างคือ :-

ภิกษุ ท.! พระหลวงตาที่มีปัญญาละเอียดอ่อน (ในการรู้จตุราริยสัจจ์) หาได้ยาก,

พระหลวงตาที่เป็นคนมีท่าทางเรียบร้อย หาได้ยาก.

พระหลวงตาที่เป็นคนสดับตรับฟังแล้วจำได้มาก หาได้ยาก.

พระหลวงตาที่เป็นธรรมกถึก หากได้ยาก.

พระหลวงตาที่เป็นคนปฏิบัติเคร่งตามวินัย หาได้ยาก.

(อีกสูตรหนึ่ง)

ภิกษุ ท.! พระหลวงตาที่เป็นคนว่าง่ายสอนง่าย หาได้ยาก.

พระหลวงตาที่รับคำแนะนำไปปฏิบัติให้เป็นอย่างดี หาได้ยาก

พระหลวงตาที่ยอมรับคำตักเตือนโดยเคารพเอื้อเฟื้อ หาได้ยาก.

พระหลวงตาที่เป็นธรรมกถึก หาได้ยาก

พระหลวงตาที่ปฏิบัติเคร่งตามวินัย หาได้ยาก

ภิกษุ ท.! พระหลวงตา ที่ประอบด้วยองค์ประกอบ 5 อย่าง (แต่ละหมวด) เหล่านี้แล หาได้ยาก.

- บาลี พระพุทธภาษิต ปญฺจก. อํ. 22/90/56,60.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง